Dotyczy to np. przypadku określonego w art. 282c par. 1 pkt 1 lit. e) Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola ma być podjęta na podstawie informacji uzyskanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak wskazał sąd, organ podatkowy po wszczęciu kontroli musi jednak poinformować podatnika o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Przepisy nie określają jednak ani formy, ani treści takiej informacji. Zdaniem WSA informacja ta powinna być przedstawiona na piśmie.

Sąd uzasadniał, że zasada zaufania do organów państwa wymaga, aby organ, poza powołaniem podstawy prawnej uzasadniającej odstąpienie od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, wskazał również, na podstawie jakich informacji zostało postępowanie podjęte i od jakiego organu te informacje pochodzą. W omawianej sprawie kontrolerzy poinformowali o przyczynach braku zawiadomienia ustnie. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Poznaniu z 20 października 2011 r., sygn. akt I SA/Po 564/11