Spółka kupiła środek trwały, którego cena została wyrażona w dolarach. Środki pieniężne pochodziły z pożyczki, która w dolarach wpłynęła na rachunek walutowy spółki w dniu realizacji przelewu. Przedstawiając taki stan faktyczny we wniosku o interpretację podatkową spółka zapytała ministra finansów, czy różnice kursowe z tytułu zapłaty w dolarach za zakup środka trwałego w formie przelewu z rachunku walutowego powinny być obliczane przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.

Spółka podkreśliła, że zapłata ceny w dolarach bezpośrednio z rachunku walutowego bez dokonania wymiany waluty, a więc i operacji zakupu waluty, uniemożliwia uwzględnienie kursu faktycznie zastosowanego publikowanego w tabelach kursowych poszczególnych banków. Spółka ma bowiem kilka rachunków i każdy bank ma oddzielne tabele kursowe.

Z tym nie zgodził się minister finansów. Uznał, że spółka, realizując zapłatę przelewem z rachunku walutowego w konkretnym banku miała obowiązek przeliczyć na złote środki z tytułu zapłaty wyrażone w dolarach po faktycznie zastosowanym kursie tego banku, z dnia, w którym te środki wypłynęły, a nie kursie średnim NBP. W ocenie organu kursu faktycznie zastosowanego nie stosuje się wyłącznie do sytuacji, w których dochodzi do wymiany walut, lecz także kurs, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (tj. przeliczania waluty obcej).

Spółka złożyła skargę do sądu i sprawę wygrała. Sąd stwierdził, że pogląd ministra finansów narusza przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Nie można postawić znaku równości między faktycznie zastosowanym kursem a kursem, który jedynie należy zastosować dla wyceny operacji gospodarczej w postaci transakcji walutowej. To korzystne dla spółki stanowisko zaakceptował też NSA.

Sędzia Edyta Anyżewska podkreśliła, że jeśli podatnik nie kupuje i nie sprzedaje walut, to ma prawo do zastosowania kursu średniego NBP. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 524/10