Cenę zakupu sprzętu kupionego za granicą można skorygować tylko o zrealizowane różnice kursowe.Spółka rozważała nabycie za granicą sprzętu, który będzie dla niej w przyszłości środkiem trwałym. W związku z tym, że pomiędzy nabyciem środka trwałego a jego oddaniem do używania może nastąpić zmiana kursu walut obcych, spółka zadała pytanie, czy powinna skorygować cenę nabycia środka trwałego o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania go do używania.

Według spółki przy ustalaniu wartości początkowej należy uwzględnić wszelkie różnice kursowe, które zostaną naliczone (obliczone przez spółkę) na dzień przekazania środka trwałego do używania, mimo że faktycznie nie zostaną one zapłacone (zrealizowane).

Z tym nie zgodził się minister finansów. Organ uznał, że naliczone różnice kursowe nie stanowią wartości zrealizowanych, a zatem nie można ich uwzględnić w rozliczeniu.

Pogląd ten zaakceptował NSA. W ocenie sądu, jeżeli spółka płaci zagranicznemu kontrahentowi dopiero po dniu przekazania środka trwałego do używania, to uniemożliwia to dokonanie korekty ceny nabycia środka trwałego o różnice kursowe. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 496/10