W brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) obowiązującym do 11 marca 2010 r. nie było przepisu, który ograniczałby zastosowanie zwolnienia z podatku dla przychodów z pracowniczych funduszy emerytalnych.

– W efekcie przychód uzyskany przez żonę, która dziedziczy po zmarłym mężu środki z pracowniczego funduszu emerytalnego w USA, był zwolniony z podatku – uznał WSA w Warszawie.

Wyjaśnijmy, że obecnie przepisy się zmieniły. Wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po jego śmierci są nadal zwolnione z PIT.

Wynika to wprost z art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT. Przepis ten zawiera jednak odesłanie do art. 21 ust. 33, który precyzuje, że przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy obowiązujące w państwach: Unii Europejskiej, państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 2601/10