Wypłata środków po zmarłym mężu z funduszu, który jest pracowniczym programem emerytalnym w rozumieniu dyrektywy unijnej, będzie zwolniona z PIT.
Izba Skarbowa w Warszawie przypomniała, jakimi zasadami musi się kierować podatnik, który otrzymał pieniądze z zagranicy. W analizowanej przez izbę sprawie w 2008 roku zmarł mąż podatniczki, który był uczestnikiem zakładowego wschodnioeuropejskiego systemu emerytalnego. Po śmierci męża jako osoba uprawniona żona otrzymała 2 lutego 2010 r. wypłatę środków z tego funduszu w wysokości 146 160 zł. Wypłaty dokonał podmiot z Wielkiej Brytanii na rachunek bankowy w Polsce.
Według stołecznej izby zgodnie z konwencją zawartą między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840), otrzymane środki z funduszu emerytalnego z Wielkiej Brytanii po zmarłym mężu będą opodatkowane tylko w Polsce.
Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.), wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika.
Wyżej cytowany przepis mówiący o środkach zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym nie zawęża tego określenia tylko do pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. nr 116, poz. 1207 z późn.zm.)
Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia między innymi dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.Urz. UE L 235 z 23 września 2003 r.). Takie odniesienie zawarto w tytule tej ustawy, realizując dyspozycję art. 22 ust. 1 zdanie drugie ww. dyrektywy.
Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym na podstawie przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów właściwych w tych państwach.
W konsekwencji jeżeli fundusz, z którego podatniczce zostały wypłacone środki jako osobie uprawnionej po zmarłym mężu, jest istotnie pracowniczym programem emerytalnym w rozumieniu dyrektywy unijnej, to wówczas otrzymane środki będą zwolnione z PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lutego 2011 r. (nr IPPB4/415-941/10-3/SP).
Ważne!
Gdyby fundusz emerytalny, z którego dokonano wypłaty, nie był pracowniczym programem emerytalnym, to otrzymane przez spadkobiercę świadczenia będą opodatkowane.