Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł wczoraj, że firmy leasingowe (oddające samochody w leasing operacyjny) nie mogą amortyzować samochodów osobowych jednorazowo, zaliczając całość odpisów do kosztów w pierwszym okresie używania auta.

Spór sprowadzał się do wykładni art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). Zgodnie z nim za koszty uzyskania przychodu nie uważa się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a – 16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość kwoty 20 tys. euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do użytkowania.

Zdaniem skarżącej spółki podatnik ma więc do wyboru dwie możliwości.

Po pierwsze, może stosunkowo rozdzielać odpisy amortyzacyjne i do kosztów uzyskania przychodu zaliczać jedynie część tych odpisów w całym okresie amortyzacji. Po drugie, może do chwili, gdy suma łączna dotychczasowych odpisów nie przekroczy równowartości 20 tys. euro, zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w całości, a późniejszych odpisów nie uznawać za koszty uzyskania przychodu. Zdaniem spółki wybór metody ustawodawca pozostawił podatnikowi. Z taką wykładnią nie zgodził się jednak WSA. Sąd przypomniał, że CIT jest podatkiem rozliczanym rocznie. Podatnik może więc rozliczać odpisy amortyzacyjne okresowo (miesięcznie, kwartalnie, rocznie – przyp. red.).

W sprawie amortyzacji samochodów leasingowych orzecznictwo nie jest jednak jednolite. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 9 grudnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Po 814/09) orzekł, że podatnik może odpisy amortyzacyjne jednorazowo zaliczyć do kosztów w pierwszym okresie używania samochodu.

Z wykładnią poznańskiego sądu nie zgodził się jednak Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 13 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 551/10).

Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2332/10