Samochód oddany w leasing operacyjny można amortyzować tylko okresowo, gdyż podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem rozliczanym rocznie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł wczoraj, że firmy leasingowe (oddające samochody w leasing operacyjny) nie mogą amortyzować samochodów osobowych jednorazowo, zaliczając całość odpisów do kosztów w pierwszym okresie używania auta.
Spór sprowadzał się do wykładni art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). Zgodnie z nim za koszty uzyskania przychodu nie uważa się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a – 16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość kwoty 20 tys. euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do użytkowania.