Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że sprzedaż akcji należy zaliczyć do przychodów ze źródła, jakim są kapitały pieniężne. Przychód z tego źródła osiągają nie tylko osoby fizyczne, które zbywają odpłatnie akcje, ale także wspólnicy spółki komandytowej, która sprzedaje udziały i akcje. Zdaniem sądu w takim wypadku nie można przychodu z akcji zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

W omawianej sprawie podatnik wyjaśnił, że zamierza przystąpić jako wspólnik do spółki komandytowej. Być może wniesie akcje do spółki lub sama spółka je kupi. Zakres działalności spółki będzie natomiast obejmował m.in. nabywanie i zbywanie papierów wartościowych. Co więcej, umowa spółki komandytowej będzie określała proporcję, w jakiej wspólnicy będą uczestniczyli w zyskach spółki.

Skarżący chciał wiedzieć, czy w przypadku sprzedaży akcji przez spółkę przychody i koszty uzyskania przychodów będą dla podatnika w wypadającej na niego części przychodami i kosztami zaliczanymi do źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Podatnik uważał, że osiągnie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem sądu przychody i koszty wynikające ze sprzedaży papierów wartościowych przez spółkę komandytową będą przychodami i kosztami z kapitałów pieniężnych. WSA uzasadniając swoje stanowisko, powołał się m.in. na wyrok NSA (sygn. akt II FSK 47/09).

NSA orzekł, że nawet jeśli podatnik w ramach działalności wykonywanej zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, osiąga przychody, które można zaliczyć do przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza, to należy uznać, że przychody te stanowią przychód z tego innego źródła. Wyrok jest nieprawomocny.

19 proc. wynosi zryczałtowany podatek ze zbycia akcji w ramach kapitałów pieniężnych

SYGN. AKT III SA/Wa 1151/10