Podatnik korzystał bezpłatnie z mieszkania udostępnionego przez pracodawcę. Bezpłatne mieszkanie przysługiwało pracownikowi na mocy ustawy o lasach i rozporządzenia ministra środowiska. Po rozwiązaniu umowy o pracę, przez okres trzech miesięcy pracownik mieszkał jeszcze w tym samym lokalu, a pracodawca nie pobierał za takie świadczenie opłaty.

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w takiej sytuacji nieodpłatne świadczenie, które otrzymał były pracownik, należało uznać za jego przychód ze stosunku pracy. Zdaniem sądu, o takim zakwalifikowaniu nieodpłatnego świadczenia przesądziła okoliczność, że świadczenie takie może otrzymać wyłącznie pracownik Lasów Państwowych zatrudniony na określonym stanowisku bądź osoba, która była zatrudniona na stanowisku, na którym przysługiwało bezpłatne mieszkanie.

Ten fakt – zdaniem sądu – oznacza, że świadczenia z tytułu bezpłatnego korzystania z lokalu należy zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Sąd uzasadnił, że istotny jest tu związek prawny lub faktyczny danego świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy. Pracodawca musi natomiast pobierać zaliczki.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Bk 259/10