Spółka przynajmniej raz w roku organizuje szkolenia wyjazdowe dla swoich pracowników. Część wyjazdu poświęcona jest podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a część integracji.

– Czy wydatki na takie wyjazdy można ująć w kosztach podatkowych spółki – pyta pani Alicja z Elbląga.

Wyjazdy szkoleniowe są jedną z częściej stosowanych form rozwoju zawodowego pracowników spółki. Zdarza się, że nieodzownym elementem takich spotkań są różnego rodzaju treningi, gry i zabawy personelu firmy ukierunkowane na jego integrację.

Aleksandra Szcześniak, konsultant w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami podatkowymi kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Z uwagi na to, że wydatki na rozwój zawodowy i integrację pracowników nie zostały wymienione w katalogu wydatków niepodlegających odliczeniu od przychodu, to zasadności zaliczenia tych wydatków do kosztów stanowić będzie ich bezpośredni lub chociaż pośredni związek z działalnością spółki.

– Jeżeli zatem ponoszone wydatki będą prowadzić do nabycia przez pracowników nowych umiejętności, poprawy efektywności ich działań wykonywanych podczas pracy, oraz do zwiększenia ich motywacji, nawiązania pozytywnych relacji lub poprawy atmosfery w pracy, wówczas będą stanowiły koszty spółki – podpowiada Aleksandra Szcześniak.

Spełnienie tych warunków powinno zostać potwierdzone przez sporządzenie dla każdego z poniesionych wydatków prawidłowej dokumentacji podatkowej potwierdzającej ich charakter, celowość i związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku wyjazdów szkoleniowych – jak sugeruje Aleksandra Szcześniak – na taką dokumentację może się składać: opis celu przeprowadzenia szkolenia (np. sporządzony przez dział HR), agenda wyjazdu (dotycząca zarówno części szkoleniowej, jak i integracyjnej), wskazanie uczestników wyjazdu, lista obecności uczestników, materiały szkoleniowe (elektroniczna prezentacja przedstawiona podczas szkoleń, materiały rozdane uczestnikom), zdjęcia wykonane podczas szkoleń, treningów i zabaw oraz faktury wystawione przez podmioty biorące udział w organizacji wyjazdu.

Ważne!

Wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z całości lub części dnia pracy oraz pośrednio związane ze szkoleniem, takie jak: zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenie, koszty wyżywienia czy noclegu, można zaliczyć do kosztów podatkowych