Podatniczka pracuje w miejscowości oddalonej od swojego miejsca zamieszkania o 50 km.

– Czy wypłacany dodatek za rozłąkę, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – pyta pani Magdalena z Miechowa.

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, stwierdza, że zgodnie z tym przepisem wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w odrębnych przepisach. Te odrębne przepisy to rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990). Rozporządzenie dotyczy dodatków za rozłąkę wypłacanych w instytucjach sfery budżetowej, ale może je wypłacać również prywatny przedsiębiorca i wtedy zwolnienie będzie miało zastosowanie.

– Jeśli wartość wypłacanego dodatku za rozłąkę przekroczy równowartość diet za czas podróży służbowej na terytorium kraju, to nadwyżka ponad wyliczoną kwotę diet będzie opodatkowania – tłumaczy Paweł Małecki.

Jednocześnie ekspert dodaje, że świadczenie to będzie także wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS. Zwolnienie z oskładkowania posiada ten sam limit – do wysokości diet z tytułu podróży służbowych przysługujących na terytorium kraju.