INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, jak rozliczać wartość dodatkowego świadczenia medycznego (wykraczającego poza zakres świadczeń wynikających z medycyny pracy), opłaconego za pracownika. W omawianym przypadku w ramach pakietu pracownicy otrzymują usługi medyczne w zakresie medycyny pracy - 30 proc. wartości pakietu, usługi medyczne w zakresie profilaktyki - 70 proc. wartości pakietu.

Według warszawskiej izby w przypadku zakupu przez pracodawcę usług medycznych uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania z określonych świadczeń ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy. W przypadku ryczałtowej formy dokonywania rozliczeń z firmą świadczącą usługi medyczne, fakt skorzystania lub nieskorzystania przez pracownika w danym miesiącu z usługi pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania przedmiotowych świadczeń.

Ponadto w omawianym przypadku pracodawca wie, w jakiej wysokości opłaca wynagrodzenie ryczałtowe za wykupione dodatkowe świadczenia zdrowotne dla jednego uprawnionego pracownika - 217,58 zł. Możliwe jest więc ustalenie wysokości opłaty w odniesieniu do jednego pracownika. Kwota opłaty przypadającej na danego pracownika będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy.

W przypadku zakupu przez pracodawcę usług wynikających z medycyny pracy oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, świadczenia te nie stanowią przychodu dla pracownika, jeżeli świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem jest niezbędne z uwagi na warunki pracy.

W przeciwnym wypadku, tj. gdy profilaktyczna opieka zdrowotna nie spełnia warunków z art. 229 par. 6 kodeksu pracy, świadczenie to stanowi przychód opodatkowany ze stosunku pracy.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 stycznia 2009 r. (nr IPPB2/415-1444/08-5/AS)