Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego przesądzi, czy pakiety medyczne finansowane przez pracodawcę są nieodpłatnym świadczeniem ze stosunku pracy.
Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny postanowił skierować pytanie prawne w sprawie tzw. pakietów medycznych. Sąd zapytał, czy wykupione przez pracodawcę pakiety medyczne stanowią dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
Jak wyjaśnił przewodniczący składu orzekającego Marek Zirk-Sadowski, prezes izby finansowej NSA, powodem takiej decyzji są nie tylko rozbieżności w orzecznictwie. Skład orzekający przypomniał, że kilka miesięcy temu NSA wydał uchwałę dotyczącą definicji nieodpłatnego świadczenia w podatku dochodowym od osób prawnych. Wówczas poszerzony skład opowiedział się za bardzo szeroką definicją nieodpłatnego świadczenia, która spotkała się z negatywną oceną piśmiennictwa. NSA postanowił się upewnić, czy ta interpretacja ma zastosowanie także do pakietów medycznych.
– Postaramy się, żeby uchwała zapadła jak najszybciej – zapewnił Marek Zirk-Sadowski.
To pierwsza sprawa dotycząca pakietów medycznych, jaka trafiła na wokandę NSA. Spór dotyczy tego, czy pracownik, któremu pracodawca opłaca ryczałtem abonament medyczny w prywatnych przychodniach, osiąga przychód do opodatkowania. Fiskus twierdzi, że tak, bo jest to nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy.
Postanowienie jest prawomocne.
Sygn. akt II FSK 1899/08