Spółka, która przed 2001 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, może nie płacić CIT nawet do końca 2026 r. – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zmienił zdanie po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2022 r. (sygn. akt II FSK 1986/20). Wcześniej w interpretacji z 23 stycznia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.456.2019.2.AK) twierdził, że zezwolenie spółki wygasło w październiku 2015 r. i od tej daty powinna była płacić CIT.
Chodziło o spółkę, która zezwolenie na prowadzenie działalności w jednej ze specjalnych stref uzyskała w 1997 r. Miało ono wygasnąć w październiku 2015 r. Spółka nie wykorzystała do tego czasu limitu przysługującej jej pomocy publicznej. Uważała jednak, że z chwilą upływu pierwotnego terminu ważności (tj. w październiku 2015 r.) zezwolenie nie wygasło, bo wystąpiła o jego konwersję w trybie określonym w nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw z 2 października 2003 r. (Dz.U. nr 188 poz. 1840 ze zm.).
Nowelizacja ta ograniczyła zakres dostępnej pomocy publicznej, a więc ustanowiła nowe jej warunki. Dlatego spółka była zdania, że ta nowelizacja powinna była zarazem wydłużyć okres obowiązywania starych zezwoleń. Tylko w ten sposób pionierzy działalności strefowej nie znaleźliby się w gorszej sytuacji od podmiotów, które uzyskały zezwolenie po 2000 r. – przekonywała spółka.
Jej stanowisko potwierdziły sądy obu instancji. Dlatego dyrektor KIS musiał wydać nową interpretację. Stwierdził w niej, powołując się na przepisy nowelizacji, że nie ma podstaw prawnych do limitowania zwolnienia do terminu obowiązywania zezwolenia. Niezależnie więc od tego, że taki termin jest formalnie wskazany w zezwoleniu, to od dnia wejścia w życie nowelizacji z 2003 r. datą graniczną wykorzystania pomocy publicznej (czyli zwolnienia z podatku dochodowego) jest okres, na jaki została ustanowiona strefa, tj. do 31 grudnia 2026 r. Spółka może więc korzystać z przysługującego limitu pomocy publicznej do upływu okresu, na jaki ustanowiona została strefa, tj. do 31 grudnia 2026 r., chyba że wcześniej wyczerpie (wyczerpała) limit tej pomocy.
Przypomnijmy, że spór nie dotyczył zezwoleń wydanych po 2000 r., bo one zasadniczo wygasają, gdy inwestor wyczerpie limit pomocy publicznej. ©℗
Nowelizacja ograniczyła zakres pomocy publicznej. Pionierzy musieli więc dostać gwarancję, że nie znajdą się w gorszej sytuacji od tych, którzy uzyskali zezwolenie po 2000 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.456.2019.11.AK