Szpital ma przychód, nawet jeżeli sprzęt na prowadzenie działalności leczniczej dostaje bezpłatnie od spółki ze 100-proc. udziałem samorządu województwa – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spółka była innego zdania. Uważała, że w tym wypadku będą spełnione przesłanki z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, wyłączające powstanie przychodu. Zgodnie z tym przepisem nie jest przychodem bezpłatne używanie środków trwałych otrzymanych od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez:
  • samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
  • spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
Szpital uważał, że warunki te będą spełnione, bo – jak tłumaczył – spółka, od której dostanie on w bezpłatne użytkowanie sprzęt medyczny, jest powołana przez województwo będące jej 100-proc. udziałowcem. Mieści się więc ona w kategorii spółki użyteczności publicznej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT spółka musiałaby być świadczeniobiorcą, a nie świadczeniodawcą.
Wyjaśnił, że co prawda spełniona jest tu przesłanka przedmiotowa wyłączająca powstanie przychodu – świadczenie jest związane z nieodpłatnym używaniem środków trwałych. Nie jest jednak spełniona przesłanka podmiotowa, bo świadczenie nie jest otrzymane od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Szpital otrzymuje je bowiem od spółki. Wprawdzie jej 100-proc. udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (województwo), ale nie można spółki prawa handlowego utożsamiać z jednostką wymienioną wprost w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – stwierdził organ.
Wyjaśnił, że nawet jeśli spółka jest spółką użyteczności publicznej, z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego, to nie spełnia podstawowego założenia art. 12 ust. 1 pkt 2. Przepis ten przewiduje bowiem dla takiej spółki rolę świadczeniobiorcy, a nie świadczeniodawcy.
W takiej sytuacji zatem przychód szpitala należy ustalić na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o CIT – podsumował. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.66.2022.1.AW