Argumentem było to, że przedsiębiorca, który zbędzie na rzecz innego podmiotu część wierzytelności z tytułu umów leasingu, bez przeniesienia własności leasingowanego towaru, nadal zaliczałby wnoszone przez korzystającego opłaty do przychodów. Skoro więc byłyby przychody, to są i koszty.
NSA potwierdził tym samym swoją wcześniejszą wykładnię z wyroku z 1 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 1286/18). Stan faktyczny w obu sprawach był podobny, bo w obu chodziło o spółkę planującą dokonać sekurytyzacji niektórych swoich wierzytelności wynikających z tytułu umów leasingu finansowego oraz operacyjnego.