Wynagrodzenie za zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na posiadanych udziałach jest przychodem z działalności operacyjnej, a nie kapitałowej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadała spółka będąca bezpośrednim właścicielem 100 proc. udziałów w innej polskiej spółce kapitałowej (spółka zależna). W zamian za zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na tych udziałach spółka miała otrzymywać wynagrodzenie. Zastaw został ustanowiony w związku z zaciągnięciem kredytów bankowych i innych zobowiązań przez podmioty powiązane.
Spółka uważała, że otrzymywane przez nią wynagrodzenie będzie dla niej przychodem z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Przepis ten mówi o „innych przychodach z udziału (akcji) w osobie prawnej”.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że otrzymywane przez spółkę wynagrodzenie za obciążenie jej składnika majątku nie będzie generować przychodów z tytułu posiadanych przez nią udziałów w spółce zależnej, tylko będzie wynagrodzeniem za usługę ustanowienia zabezpieczenia (zastawu rejestrowego). Organ wskazał, że określony w art. 7b ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT katalog przychodów uznanych za zyski kapitałowe ma charakter zamknięty i brak jest w nim wynagrodzenia za zgodę na obciążenie udziałów w spółce zależnej zastawem rejestrowym.
Skoro więc wynagrodzenie, które otrzyma spółka, nie generuje przychodu z tytułu posiadanych przez nią udziałów w spółce zależnej, to nie pochodzi ono z zysków kapitałowych, tylko z działalności operacyjnej – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.372.2020.2.MK