Likwidacja spółki osobowej nie pozbawia zwrotu VAT i PIT. Zwrotu nadpłaconych podatków nie dostaną spółki kapitałowe. Spółka kapitałowa odzyska VAT i CIT, gdy poczeka z likwidacją.
ANALIZA
Z analizy orzecznictwa w sprawach VAT wynika, że sądy przyznają zwrot podatku wspólnikom po likwidacji spółek osobowych (obecnie możliwość taka wynika bezpośrednio z ustawy o VAT). Wyroki takie zapadły m.in. w WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 385/08), Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 726/06) i we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1540/07). Problem, zarówno na gruncie VAT, jak i CIT, dotyczy zwrotu podatku po likwidacji spółkom kapitałowym (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej). Zarówno fiskus, jak i sądy twierdzą, że nie ma możliwości zwrotu nadpłaty podatku po wykreśleniu takiej spółki z KRS. Potwierdzają to także eksperci.
Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy w MDDP, przyznaje, że Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki żadnej formy następstwa prawnego. W konsekwencji jej byli wspólnicy nie mogą domagać się zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka bez nadpłaty

Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w LTA, zwraca uwagę, że również w sytuacji, gdy wspólnikiem zlikwidowanej spółki kapitałowej jest inna spółka kapitałowa, nie będzie ona mogła żądać zwrotu nadpłaty podatku.
Mimo że wspólnik jest podatnikiem CIT, Ordynacja podatkowa nie czyni takiej spółki sukcesorem podatkowym, co uniemożliwia ubieganie się o zwrot nadpłaty. Jeżeli nawet w trakcie likwidacji wszczęte zostało postępowanie o zwrot nadpłaty, a spółka została zlikwidowana (czyli wykreślona z KRS), to postępowanie zostanie umorzone i brak będzie podstaw do zwrotu na rzecz jakiegokolwiek podmiotu. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru, traci ona swoją osobowość i zdolność prawną, wygasa również jej zdolność do czynności prawnych oraz sądowych.
– W rezultacie spółce nie przysługuje już uprawnienie do otrzymania zwrotu nadpłaty – dodaje Jarosław Ziobrowski, prawnik w zespole prawa podatkowego WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Zgodnie z art. 75 Ordynacji podatkowej osobą uprawnioną do żądania zwrotu nadpłaty będzie podatnik, który uiścił podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Jarosław Ziobrowski dodaje, że zwrot nadpłaty może nastąpić w dwóch formach: na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego do zwrotu albo w gotówce.Opóźniona likwidacja

Jarosław Ziółkowski uważa, że w toku prawidłowo prowadzonych czynności likwidacyjnych likwidator powinien uzyskać także, obok innych należności, zwrot istniejących nadpłat w podatku dochodowym. Uzyskane w ten sposób środki finansowe mogą wchodzić następnie do mienia polikwidacyjnego, które jest dzielone pomiędzy wspólników po zaspokojeniu ewentualnych wierzycieli.
Również Jarosław Ziobrowski radzi, aby poczekać ze zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru, gdyż w przeciwnym wypadku odpowiednia kwota nadpłaty zostanie w budżecie państwa.

Potrącenie kosztów nabycia

Inaczej należy rozpatrywać problem nadpłaty w podatku dochodowym, przy kosztach nabycia udziałów, które są potrącane przy podziale majątku likwidowanej spółki kapitałowej. Chodzi o sytuację, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została postawiona w stan likwidacji, likwidator podzielił między wspólników majątek likwidowanej spółki i jako płatnik zapłacił podatek dochodowy. Ponieważ do podstawy opodatkowania przyjęta została kwota bez pomniejszenia kosztów nabycia przez wspólników udziałów, to powstała nadpłata do zwrotu.
– W takim przypadku wspólnik, który kwestionuje wysokość pobranego podatku, może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty – wyjaśnia Jarosław Ziółkowski.
Na taką możliwość zwraca uwagę minister finansów w interpretacji indywidualnej (nr ITPB2/415-914/08/AD). Prawo to jest niezależne od dalszego bytu płatnika i istnieje po rozwiązaniu zlikwidowanej spółki.
Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, jak również sytuacje, w których następuje zwrot nadpłaty, zostały określone w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 75 Ordynacji, osobą uprawnioną do żądania zwrotu nadpłaty będzie podatnik, który uiścił podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Dodatkowo w niektórych sytuacjach zwrot nadpłaty przysługuje także płatnikowi i inkasentowi.
60 dni ma urząd skarbowy na zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika