ANALIZA

Z analizy orzecznictwa w sprawach VAT wynika, że sądy przyznają zwrot podatku wspólnikom po likwidacji spółek osobowych (obecnie możliwość taka wynika bezpośrednio z ustawy o VAT). Wyroki takie zapadły m.in. w WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 385/08), Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 726/06) i we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1540/07). Problem, zarówno na gruncie VAT, jak i CIT, dotyczy zwrotu podatku po likwidacji spółkom kapitałowym (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej). Zarówno fiskus, jak i sądy twierdzą, że nie ma możliwości zwrotu nadpłaty podatku po wykreśleniu takiej spółki z KRS. Potwierdzają to także eksperci.

Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy w MDDP, przyznaje, że Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki żadnej formy następstwa prawnego. W konsekwencji jej byli wspólnicy nie mogą domagać się zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka bez nadpłaty

Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w LTA, zwraca uwagę, że również w sytuacji, gdy wspólnikiem zlikwidowanej spółki kapitałowej jest inna spółka kapitałowa, nie będzie ona mogła żądać zwrotu nadpłaty podatku.

Mimo że wspólnik jest podatnikiem CIT, Ordynacja podatkowa nie czyni takiej spółki sukcesorem podatkowym, co uniemożliwia ubieganie się o zwrot nadpłaty. Jeżeli nawet w trakcie likwidacji wszczęte zostało postępowanie o zwrot nadpłaty, a spółka została zlikwidowana (czyli wykreślona z KRS), to postępowanie zostanie umorzone i brak będzie podstaw do zwrotu na rzecz jakiegokolwiek podmiotu. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru, traci ona swoją osobowość i zdolność prawną, wygasa również jej zdolność do czynności prawnych oraz sądowych.

– W rezultacie spółce nie przysługuje już uprawnienie do otrzymania zwrotu nadpłaty – dodaje Jarosław Ziobrowski, prawnik w zespole prawa podatkowego WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Zgodnie z art. 75 Ordynacji podatkowej osobą uprawnioną do żądania zwrotu nadpłaty będzie podatnik, który uiścił podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Jarosław Ziobrowski dodaje, że zwrot nadpłaty może nastąpić w dwóch formach: na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego do zwrotu albo w gotówce.