Podmioty płacące podatek dochodowy od osób prawnych, których rok rozliczenia podatkowego pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć deklarację CIT-8 za 2010 rok do końca marca.

1 Jakie podmioty mają obowiązek złożyć CIT-8

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody uzyskiwane przez:
● osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji,
● jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, tj. spółek osobowych prawa handlowego – spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki cywilne),
● spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub miejsce zarządu w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
W praktyce do najliczniejszej grupy podmiotów, które mają obowiązek złożenia CIT-8, zalicza się: spółki z o.o., spółki akcyjne (oraz ich grupy kapitałowe), które nabywają osobowość prawną w wyniku rejestracji przez sąd rejestrowy. Obowiązku składania CIT-8 nie mają jednak oddziały danej spółki. Oprócz tego roczną deklarację CIT składają podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów mają przyznany status osoby prawnej – np. uczelnie wyższe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia.
Dużą grupę podmiotów, które muszą złożyć roczny CIT, stanowią jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W tym przypadku należy odwołać się każdorazowo do przepisów, na podstawie których taka jednostka organizacyjna została utworzona. Na przykład roczny CIT składają wspólnoty mieszkaniowe, ale już np. rady rodziców jako wewnętrzne organy szkoły takiego obowiązku nie mają.
Obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego nie mają podmioty zwolnione ustawowo od płacenia CIT – jednostki budżetowe, fundusze celowe, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Jakie przychody przedsiębiorca musi wykazać

- Czy darowizna powiększy wykazaną stratę

- Jakie są skutki podatkowe zwrotu dotacji

- Jak rozliczyć dochody związane ze statutem

- Kto może podpisać roczną deklarację

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów, jak uniknąć błędów w CIT-8.