Zeznanie CIT-8 składają firmy, których dochody rozliczane są na podstawie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Termin złożenia zeznania upływa z końcem trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. Przedsiębiorcy rozliczający CIT, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2010 r., mają obowiązek złożyć zeznanie w terminie do końca marca 2011 roku.

Łukasz Kosonowski, doradca podatkowy w MDDP, dodaje, że w tym samym terminie podatnicy ci są zobowiązani do zapłaty należnego podatku albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku podatkowego.

Odpowiedzialność za spółkę

Niezłożenie zeznania w terminie podlega sankcjom karnym skarbowym jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, które określa kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Takie sankcje mogą być nałożone jednak tylko na osoby fizyczne.

Jak mówi Katarzyna Kozakowska, doradca podatkowy w MDDP, w sytuacji gdy podatnikiem jest osoba prawna, odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu. Za nieterminowe złożenie zeznania na takich samych zasadach jak sprawca odpowiadać będzie także ten, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi tej osoby prawnej, np. osoba wyznaczona przez zarząd do obliczania podatku i terminowego składania zeznań podatkowych (księgowy).

– W praktyce sankcje na podstawie kodeksu karnego skarbowego są nakładane na jedną z osób odpowiedzialnych za terminowe złożenie zeznania podatkowego – dodaje Katarzyna Kozakowska.

Wykroczenie skarbowe

Katarzyna Kozakowska podkreśla również, że niezłożenie zeznania CIT-8 będzie stanowiło wykroczenie skarbowe, jeżeli przedmiot lub podstawa opodatkowania zostały ujawnione lub kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (w 2011 roku – 6930 zł).

Oznacza to, że w takim przypadku sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynieść od 138,60 zł do 27 720 zł. Sankcje za niezłożenie deklaracji mogą być też wymierzone tzw. mandatem karnym przez pracownika urzędu skarbowego. Mandatem karnym można nałożyć karę do 2772 zł.

Przestępstwo skarbowe

Natomiast w sytuacji gdy podatnik nie złożył zeznania w celu uchylenia się od opodatkowania (nie ujawnił przedmiotu opodatkowania, a więc prowadził niezarejestrowaną działalność) i przez to naraził podatek na uszczuplenie, to popełniony przez niego czyn będzie stanowił przestępstwo skarbowe. Za takie przewinienie grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie.

Stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe w 2011 roku wynosi od 46,20 zł do 18 480 zł i jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej sprawcy.

Sankcje karnoskarbowe

Kary za przestępstwo skarbowe

462 zł – minimalna grzywna

13,3 mln zł – maksymalna grzywna

Kary za wykroczenie skarbowe

138,60 zł – minimalna grzywna

27 720 zł – maksymalna grzywna