Spółka postanawia otworzyć biuro zamiejscowe w innym województwie.

– Czy trzeba składać jakieś deklaracje w urzędzie skarbowym – pyta prezes spółki z Olsztyna.

Jeżeli spółka będąca podatnikiem CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Taka zasada wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W takim przypadku należy złożyć do urzędu skarbowego informacje (CIT-ST, CIT-ST/A) w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT.

Jak wyjaśnia Patrycja Jefimiuk, konsultant podatkowy w ITA DP, informacje należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączyć do zeznania o wysokości dochodu (straty).

Istotna jest przy tym definicja zakładu (oddziału), którą należy stosować dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT. Wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy.

– Istotne jest, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika – dodaje Patrycja Jefimiuk.

W konsekwencji, gdy w biurze spółki zlokalizowanym w innym województwie niż siedziba główna na podstawie umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a z zawartych umów wynika, że biuro jest miejscem świadczenia przez nich pracy, trzeba sporządzić informację CIT-ST.

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397).

Art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.).