Spółka, która chce kontynuować działalność innego podmiotu z wykorzystaniem jego infrastruktury, powinna dokonać jego przejęcia, a nie likwidacji.
Firma zamierza zlikwidować spółkę zależną, ale jednocześnie przejąć jej infrastrukturę i sieć dystrybucji.
– Czy korzystniejsze jest przeprowadzenie likwidacji tej spółki, czy też przejęcie jej majątku w innej formie – pyta pan Piotr z zarządu spółki z Gliwic.
Renata Kupczyńska, konsultant podatkowy w Firmie Doradczej KPMG, stwierdza, że w przypadku likwidacji, gdy spółka matka poniesie jakiekolwiek koszty na przeprowadzenie procesu likwidacji, to nie będzie mogła zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą o CIT przychód otrzymany z likwidacji spółki jest kwalifikowany jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 proc., albo jeszcze częściej zwolniony z opodatkowania.
Do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych zakwalifikowany jest również przychód z tytułu połączenia przez przejęcie. W tym jednak przypadku spółka przejmująca powinna odliczyć wydatki poniesione na przejęcie do kosztów. Wydatki takie nie zostały wyłączone z kosztów, które wymienione są w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
– Organy podatkowe dostrzegają, że celem połączenia jest umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności. Z tego względu koszty te mogą być kwalifikowane jako koszty pośrednie – dodaje ekspert.
Renata Kupczyńska radzi, że gdy spółka zamierza przejąć działalność operacyjną swojej nierentownej spółki córki, to korzystnym sposobem szybkiego przejęcia jej majątku, dającego przy tym możliwość nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem infrastruktury i majątku spółki córki, będzie oddanie jej przedsiębiorstwa do odpłatnego używania (w formie dzierżawy lub leasingu przedsiębiorstwa). W takim przypadku kwestią, która pozostanie do rozstrzygnięcia w umowie między obiema spółkami, jest ustalenie wysokości wynagrodzenia z tytułu korzystania z przedsiębiorstwa spółki córki.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397).