Od 1 lipca 2011 r. został wprowadzony elektroniczny system poboru opłat za przejazd po drogach krajowych. Jedną z dwóch form wnoszenia opłaty elektronicznej jest przedpłata.

Zofia Podhorodecka, prezes zarządu Auxilium, twierdzi, że wniesienie opłaty elektronicznej w tej formie następuje przed rozpoczęciem korzystania z dróg, w kwocie nie mniejszej niż pozwalająca na odbycie planowanego przejazdu w całości. Przedpłata za przejazd po drogach objętych tym systemem może zostać zaewidencjonowana przez jednostkę zapisem: strona Wn konta 240 – Inne rozrachunki, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.

– Po otrzymaniu dokumentu informującego o wysokości opłaty elektronicznej należy rozliczyć wniesioną przedpłatę, przeksięgowując naliczoną opłatę w ciężar kosztów działalności operacyjnej – twierdzi nasza rozmówczyni.

Można to odzwierciedlić zapisem: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 240 – Inne rozrachunki.

Zofia Podhorodecka wskazuje, że wyliczona nadpłata opłaty elektronicznej, stanowiąca różnicę między kwotą wniesionej przedpłaty a kwotą wskazaną w dokumencie informującym o wysokości naliczonej opłaty, powiększa saldo użytkownika w systemie, chyba że wystąpi on na piśmie o zwrot środków. Ewentualny zwrot nadwyżki księguje się zapisem: strona Wn konta 130 – Rachunek bieżący, strona Ma konto 240 – Inne rozrachunki.