W związku z przekroczeniem w 2011 roku przez niektórych kontrahentów firmy zakładanego poziomu zakupów spółka zdecydowała wypłacić im w 2012 roku premie pieniężne. W którym roku rozpoznać koszty uzyskania przychodów?
Premie pieniężne są wypłacane w zamian za osiągnięcie określonego poziomu obrotów w danym okresie i spełniają moim zdaniem warunki do uznania ich za koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty bezpośrednie). W konsekwencji o potrącalności tych kosztów na przełomie lat powinno decydować to, czy zostały one poniesione przed terminami, czy po terminach wymienionych w art. 15 ust. 4b ustawy o CIT. Jeśli podatnik nie sporządził jeszcze sprawozdania finansowego i nie upłynął termin na złożenie zeznania rocznego, to omawiane koszty powinny być uwzględnione w zeznaniu za 2011 rok. Jednak większość organów podatkowych uznaje premie za koszty pośrednie, traktując je jako wydatki o charakterze marketingowym. Jeżeli spółka zdecyduje się uznać premie pieniężne za koszty pośrednie, to o ich potrącalności dla celów podatkowych decydować będzie data ich poniesienia (dzień, w którym ujęto je w księgach rachunkowych).
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 4b – 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

Wojciech Majkowski, doradca podatkowy w KPMG