Grupa kapitałowa zamierza skonsolidować i uporządkować swoją działalność. W efekcie przestaną istnieć powiązania kapitałowe pomiędzy poszczególnymi koncernami grupy.
Przychód z dobrowolnego umorzenia akcji nie może być opodatkowany jak przychody z kapitałów pieniężnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Powiązania zostaną zlikwidowane w ten sposób, że spółki umorzą akcje własne należące do spółki, która je przejmie. Dojdzie więc do umorzenia dobrowolnego i bez wynagrodzenia.
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się jednak przepisy. Z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn.zm.) został wykreślony pkt 2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest przychód (dochód) faktycznie uzyskany, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Spółka chciała wiedzieć, czy mimo zmiany regulacji, w przypadku umorzenia dobrowolnego akcji przychód powstaje zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy. Zdaniem spółki przepis ten określa otwarty katalog zdarzeń powodujących powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych. Sąd z taką wykładnią się nie zgodził.
Wyjaśnił, że art. 10 ust. 1 wskazuje, jakie przychody również można uznać za przychody z kapitałów pieniężnych, a jego zmiana miała istotne znaczenie. Sąd zgodził się z ministrem finansów, że obecny przepis odnosi się do przymusowego lub automatycznego umorzenia akcji. Wykreślenie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT ma ten skutek, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia przestaje być kwalifikowany jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Będzie to więc przychód opodatkowany łącznie z pozostałymi przychodami spółki 19-proc. stawką CIT. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 6 lipca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2915/11.