Bezpłatne lub częściowo odpłatne przekazanie pracownikom akcji spółki nie musi być uznawane za przychód ze stosunku pracy. Istnieją dwie opcje przekazania akcji pracownikom spółki.
W pierwszym wariancie pracownicy otrzymają bezpłatnie lub częściowo odpłatnie akcje spółki na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) w przypadku przekazania akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia nie podlega opodatkowaniu różnica pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie.
– Na pracodawcy nie ciąży obowiązek obliczenia dochodu przy objęciu akcji przez pracowników, a tym samym – obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – wyjaśnia Magdalena Flis, doradca podatkowy współpracujący z Tax Care.
Warto jednak pamiętać o drugiej możliwości. Pracodawca bez uchwały walnego zgromadzenia może przekazać pracownikom akcje spółki jako nagrodę motywacyjną. W takim przypadku należy zapłacić podatek.
– Dochód stanowi różnica pomiędzy wartością rynkową przekazanych akcji a odpłatnością poniesioną przez pracowników – tłumaczy Magdalena Flis.
Świadczenie to opodatkowane będzie na zasadach ogólnych, jak inne dochody ze stosunku pracy.