Korektę przychodów należy odnosić zawsze do tych, które wynikają z faktury pierwotnej. Obecne brzmienie przepisów ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie pozwala na rozliczenie faktury korygującej w innych sposób, w szczególności odnosząc ją do przychodów bieżących. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną spółki.
Sędzia Jan Rudowski podkreślił, że gdyby uznać, że możliwe jest, aby kwota ze zbiorczej korekty została ujęta w całości jako przychód w miesiącu, w którym jest wystawiona zbiorcza faktura korygująca, dokumentująca tę korektę, to byłoby stworzenie nowej jakości prawnej.
Rację mają więc organy podatkowe. Celem wystawienia faktury korygującej jest wykazanie prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu, należnego za dany okres rozliczeniowy. Nie zmienia ona daty zdarzenia gospodarczego, związanego z powstaniem tego przychodu, ani daty powstania obowiązku podatkowego.
NSA zgodził się również z poglądem sądu wojewódzkiego, że zbiorcza faktura korygująca, wystawiona z powodu obniżenia lub podwyższenia ceny, powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży towaru. Skutkiem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest korekta przychodu, który dotyczy wcześniej wykazanego, tj. pierwotnego przychodu należnego.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 31/11.