Oprócz zmian w rozliczaniu spółek komandytowo-akcyjnych, które według projektu Ministerstwa Finansów mają być podmiotem CIT, resort planuje przeprowadzić też inne zmiany w ustawie o CIT, których celem jest tzw. uszczelnienie systemu. Oznacza to, że dostrzeżone od dawna możliwości płacenia niższych podatków przez tworzenie różnych transakcji kapitałowych zostaną wyeliminowane.
Przykładem takiego działania resortu finansów są zmiany proponowane w zakresie przepisów o cienkiej kapitalizacji, czyli zapobieganie nadmiernemu finansowaniu działalności spółek przez pożyczki zamiast przez kapitał.
Maria Kukawska, partner w Stone & Feather Tax Advisory tłumaczy, że przepisy te ograniczają możliwość nadmiernego udzielania pożyczek między spółkami, ale dotyczą jedynie tzw. spółek-matek i spółek-sióstr. Powoduje to, że w praktyce przepisy o cienkiej kapitalizacji łatwo obejść, na przykład udzielając pożyczkę przez spółkę-babkę. Nowe przepisy mają takie możliwości zaostrzać bądź wyeliminować.
W projekcie zmian przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się wprowadzenie regulacji w zakresie opodatkowania wypłat rzeczowych tytułem dywidendy dla udziałowców czy akcjonariuszy, a także jako formę wynagrodzenia za umorzone udziały czy akcje w spółce.
W tym roku w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny zajął wyraźne i korzystne dla podatników stanowisko, że spółka, która dokonuje wypłaty dywidendy rzeczowej, nie otrzymuje w wyniku tej operacji żadnego przychodu podatkowego. Stanowisko ministra finansów przed sądem było takie, że przy wypłacie dywidendy rzeczowej polegającej na przykład na przeniesieniu prawa własności do nieruchomości ze spółki na jej wspólników powstaje przychód dla spółki na zasadach analogicznych, jakby spółka tę nieruchomość sprzedawała. W wyroku z 8 lutego 2012 r. (sygn. akt II FSK 1384/10) sąd uznał, że takie opodatkowanie wypłaty dywidendy po stronie spółki prowadziłoby do wielokrotnego opodatkowania. Podatek od takiej transakcji i tak zapłacą wspólnicy.
Mając jednak na uwadze to, że ministerstwo zamierza jeszcze bardziej profiskalnie ukształtować przepisy, trudno spodziewać się, aby nowelizacja była zgodna z orzecznictwem sądów.
Etap legislacyjny Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazany do uzgodnień wewnętrznych