W Sejmie odbyły się drugie czytania ustaw w sprawie zgody na ratyfikację zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem i Islandią oraz w sprawie ratyfikacji nowej umowy z Kanadą. Najważniejsza zmiana w umowie z Luksemburgiem to odejście od metody wyłączenia z progresją przy opodatkowaniu dywidend wypłacanych polskim udziałowcom przez spółki luksemburskie. Do tej pory taka dywidenda była zwolniona z podatku w Polsce. Po zmianie będzie w całości opodatkowana, ale polski podatek zostanie zmniejszony o podatek zapłacony w Luksemburgu.

Z kolei w umowie z Islandią zmieni się podstawowa metoda unikania podwójnego opodatkowania z odliczenia proporcjonalnego na wyłączenie z progresją. Nowa korzystna metoda rozliczeń będzie miała zastosowanie przede wszystkim do dochodów uzyskiwanych przez polskich rezydentów z pracy w Islandii. Proporcjonalne odliczenie pozostanie natomiast metodą właściwą do rozliczenia dochodów z tytułu dywidend, odsetek czy należności licencyjnych.

Nowa umowa z Kanadą zastąpi obowiązującą umowę z 4 maja 1987 r. W nowym porozumieniu najistotniejsze są zmiany dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych. W przypadku dywidend maksymalna stawka podatku, który może zostać pobrany u źródła, wyniesie 5 proc., gdy osoba uprawniona posiada co najmniej 10 proc. kapitału spółki wypłacającej dywidendę i 15 proc. w pozostałych przypadkach – zamiast obecnie obowiązującej jednolitej stawki 15 proc.

Sejm będzie głosował projekty ustaw ratyfikacyjnych na następnym posiedzeniu, które rozpocznie się 10 października.