W przypadku cesji umowy dokonanej przed 2013 r. uprawnienia podatkowe poprzedniego leasingobiorcy nie przechodzą na nowego korzystającego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie obowiązujących w poprzednich latach przepisów. Obecne przewidują możliwość przejścia praw i obowiązków podatkowych na nową stronę umowy leasingu.
Sprawa dotyczyła funduszu leasingowego. Zajmuje się on zawieraniem umów leasingu spełniających warunki, o których mówią przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zdarza się, że w trakcie trwania umowy dochodzi do zmiany podmiotu korzystającego z leasingu. Polega to na tym, że dotychczasowy korzystający np. z samochodu przekazuje swoje prawa do niego nowej osobie, a spółka kontynuuje umowę leasingu z nowym leasingobiorcą.
Fundusz wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o interpretację podatkową. Spytał, czy po zmianie korzystających zawarte wcześniej umowy spełniają warunki ustawy o CIT. Umożliwiłoby to spółce i nowemu leasingobiorcy dalsze rozliczanie umowy na dotychczasowych zasadach. Chodziło m.in. o to, aby opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego z tytułu używania leasingowanych środków trwałych, stanowiły jego koszt uzyskania przychodów, a przychód leasingodawcy.
Minister finansów uznał, że na nowego korzystającego nie przechodzą uprawnienia podatkowe, w tym związane z odliczaniem kosztów. Sprawa trafiła do sądu, ale ten utrzymał w mocy interpretację. W skardze kasacyjnej do NSA spółka podkreśliła, że wykładnia przepisów powinna być taka, że cesjonariusz przejmuje prawa i obowiązki pierwotnego korzystającego. Według spółki świadczy o tym również nowelizacja ustawy o CIT, jaka weszła w życie z początkiem 2013 r. Zgodnie z nowymi przepisami zmiana podmiotu będącego stroną umowy leasingu (zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy) pozwala na zachowanie uprawnień rozliczeniowych wynikających z pierwotnej umowy.
NSA nie uwzględnił jednak tych argumentów i oddalił skargę spółki. Według sądu zmiana przepisów od 2013 r. wprowadziła zupełnie nową zasadę rozliczania umów leasingu i nie była – tak jak uważa spółka – tylko zmianą o charakterze doprecyzowującym. Dopiero od 2013 r. po zmianie stron umowy leasingu na nowe podmioty przechodzą prawa i obowiązki wynikające z pierwotnej umowy. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1332/11.