Ministerstwo Gospodarki proponuje zmiany w opodatkowaniu umów leasingu PIT i CIT. Resort finansów jest przychylny tym zmianom.
Według projektu założeń do przygotowywanej ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce skrócony ma być minimalny czas trwania leasingu nieruchomości z obecnych 10 do 5 lat. Oprócz tego ogólne zasady opodatkowania leasingu mają dotyczyć również użytkowania wieczystego. Aktualnie przepisy podatkowe odnoszą się tylko do leasingu środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzona ma być także zasada, że następująca w trakcie trwania umowy zmiana jej stron nie może wpływać na skutki podatkowe leasingu.
Propozycje te zostały już zaopiniowane przez podmioty gospodarcze. Ministerstwo Finansów na etapie konsultacji międzyresortowych pozytywnie odniosło się do możliwości wprowadzenia zmian. Zastrzegło jednak, że może mieć uwagi odnośnie do zapisów o konkretnej treści.
Gdzie mogą się pojawić problemy?
Grzegorz Proksa, starszy konsultant w zespole usług finansowych działu prawno-podatkowego PwC, mówi, że obecnie poważnym problemem jest to, czy cesja praw i obowiązków z umowy leasingu, dokonana przez finansującego bądź korzystającego, na osobę trzecią zmienia kwalifikację podatkową umowy w porównaniu z wcześniejszym stanem. Zdaniem organów umowy leasingu przejętej w wyniku cesji nie można uznać za umowę leasingu w rozumieniu przepisów podatkowych.
Takie stanowisko prowadzi np. do ograniczenia możliwości uwzględniania pewnych wydatków w kosztach przez strony takiej umowy. PKPP Lewiatan, opiniująca projekt, również popiera nowelizację przepisów, która rozwiałaby wątpliwości i wskazała, że zmiana strony umowy leasingu (czy to korzystającego, czy finansującego) nie zmienia kwalifikacji takiej umowy w ujęciu podatkowym.
O ile NSA w wyroku z 18 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1755/10) potwierdził, że zmiana strony umowy po stronie korzystającego nie może wpływać na zmianę skutków podatkowych takiej umowy, to orzecznictwo sądów wojewódzkich jest zróżnicowane. Dlatego też kwestia ta powinna zostać uregulowana wprost w ustawach o PIT i o CIT.
Etap legislacyjny Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce został sporządzony 14 czerwca 2012 r. Poddano go konsultacjom społecznym i dodatkowym uzgodnieniom podsumowanym w piśmie z 17 września. Projekt przygotowało Ministerstwo Gospodarki.