1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o CIT dotycząca opodatkowania dochodów zagranicznych spółek tworzonych przez polskich pracowników. "Zmiana ta ma charakter fundamentalny, gdyż wprowadza możliwość opodatkowania na poziomie polskiej spółki dochodów osiąganych poza granicami Polski przez jej podmioty zależne przed ich potencjalną dystrybucją do Polski, czyli uzyskaniem przez polskiego podatnika" - ocenił partner w spółce doradczej Crido Taxand Paweł Toński.

Zgodnie z nowymi przepisami dochody z CFC mają być opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów. Zasada byłaby stosowana pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych.

"Niestety przygotowane przepisy zawierają dużo niejasnych pojęć, które z pewnością utrudnią ich stosowanie w praktyce. W efekcie można śmiało założyć, że w praktyce każdy podatnik posiadający spółki zagraniczne będzie zmuszony do dość szczegółowej analizy swojej pozycji podatkowej, a jednocześnie często nie zawsze w łatwy sposób uda się uzyskać jednoznaczne odpowiedzi" - uważa Toński. Obawia się, że przepisy CFC w dużym stopniu obciążą wszystkich podatników działających poza granicami kraju, a nie tylko tych, którzy ukrywają swoje dochody w rajach podatkowych.

Nowelizacja ustawy o CIT rozszerza zakres podmiotów, których dotyczyć będzie ograniczenie wynikające z niedostatecznej kapitalizacji. Zmieniono zasady określania proporcji zadłużenia na potrzeby stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Nowe regulacje dotyczą też opodatkowania świadczeń rzeczowych. Zgodnie z nimi podmiot dokonujący świadczenia niepieniężnego na rzecz kontrahenta (np. dywidendy rzeczowe) będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu w wartości rynkowej przekazywanego świadczenia rzeczowego. Jednocześnie doprecyzowano, iż kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wykonaniem świadczenia niepieniężnego, jest równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze).

Nowelizacja wyłącza prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna). Doprecyzowano, iż opodatkowanie tzw. niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową obejmuje także wypracowane zyski przekazane na podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego.

Nowelizacja dotyczy także przepisów związanych z dokumentacją cen transferowych, szacowaniem dochodów pomiędzy podmiotami krajowymi. Reguluje też kwestie opodatkowania wystąpienia ze spółki osobowej, dotyczy tzw. certyfikatów rezydencji, wymiany udziałów (akcji), instrumentów pochodnych, czy komercjalizowanej własności intelektualnej.

Ustawa, dzięki której rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września 2014 r. i - by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. - powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak dopiero 3 października. Groziło to tym, że nowe przepisy weszłyby w życie z rocznym opóźnieniem. Parlament w ekspresowym tempie dokonał ponownej nowelizacji ustawy o CIT. Wprowadzono do niej przepis przewidujący, że nowe przepisy w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.