W ramach ulgi badawczo-rozwojowej można odliczyć tylko wydatki na analizy i opinie wydane przez jednostki naukowe – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w licznych interpretacjach.
Są one zdecydowanie bardziej rygorystyczne niż ubiegłoroczna, korzystna interpretacja wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie i nadal dostępna w bazie Ministerstwa Finansów (z 16 sierpnia 2016 r. nr IPPB5/4510-640/16-2/MR). Potwierdza ona, że w ramach ulgi B+R można odliczyć również wydatki na specjalistyczne opracowania wydane przez podmioty niebędące jednostkami naukowymi (np. przez audytorów). Podatnicy nie mogą jednak liczyć na to, że dyrektor KIS podtrzyma obecnie tę wykładnię.
Chodzi o art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT (i taki sam art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT). Zgodnie z nim kosztem kwalifikowanym, który można dodatkowo odliczać od podstawy opodatkowania, są „ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm.) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej”.
Reklama
Wątpliwości dotyczą warunku wykonywania przez jednostkę naukową. Podatnicy uważają, że odnosi się on tylko do wyników badań naukowych. Wskazują, że tak wynika z wykładni językowej. Przepis wyraźnie bowiem, za pomocą łącznika „a także”, rozdziela koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych od nabycia wyników badań naukowych. Zdaniem podatników, fraza „świadczonych lub wykonywanych” dotyczy tylko wyników badań.
Dodatkowo argumentują, że działalność badawczo-rozwojowa wymaga korzystania z różnego rodzaju usług wspierających, bezpośrednio jej służących, lecz nie polegających na uzyskiwaniu wyników naukowych. Przykładowo, badania finansowane ze środków publicznych mogą, zgodnie z warunkami udzielenia finansowania, wymagać audytu zewnętrznego. Takie usługi są przeprowadzane przez wyspecjalizowane podmioty, które nie muszą być jednostkami naukowymi – tłumaczą podatnicy.
Z udzielonych przez dyrektora KIS interpretacji wynika jednak, że nie odliczą innych ekspertyz i opinii niż wydane przez jednostki naukowe. Organ wyjaśnił, że użycie łącznika „a także” podkreśla, że wymóg ten dotyczy zarówno ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, jak i nabycia wyników badań naukowych.
Interpretacje dyrektora KIS z marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1189.2016.1.APO, nr 0461-ITPB3.4510.754.2016.1.PS, nr 0461-ITPB3.4510.751.2016.1.PS, nr 0461-ITPB3.4510.754.2016.1.PS