Podatkowe skutki wydania wspólnikom majątku spółki są takie same jak w sytuacji, gdyby przekazała im ona pieniądze ze sprzedaży tych aktywów, a tym samym osiągnęłaby przychód do opodatkowania – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Reklama
Z pytaniem wystąpiła spółka z o.o., której wspólnicy zdecydowali o jej likwidacji. Tłumaczyła, że po zaspokojeniu wierzycieli i zakończeniu postępowania likwidacyjnego jej majątek zostanie podzielony pomiędzy udziałowców.

Reklama
Chciała się więc upewnić, że nie powstanie z tego tytułu obowiązek zapłaty CIT. W tym bowiem przypadku, jej zdaniem, nie powstaje przychód.
Spółka przypomniała, że podział majątku następuje już po zakończeniu likwidacji, w szczególności po zamknięciu ksiąg oraz sporządzeniu sprawozdania finansowego. Dopiero potem likwidator zgłasza do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie podmiotu, co oznacza faktyczne zakończenie jego bytu. Gdyby uznać, że podział majątku po likwidacji generuje powstanie przychodu dla spółki, doszłoby do nieprzywidzianej przez prawo sytuacji, gdzie podatek miałby być odprowadzony przez nieistniejący już podmiot – podkreśliła spółka.
Powołała się też na korzystne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie, m.in. wyroki WSA: w Łodzi z 19 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Łd 146/16, nieprawomocne), Krakowie z 19 października 2016 r. (sygn. akt I SA/Kr 976/16, nieprawomocny) czy też Gdańsku z 23 listopada 2016 r. (sygn. akt I SA/Gd 1229/16, nieprawomocny). Przytoczyła też orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2844/12).
Jednak dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Powołał się przy tym na uzasadnienie do projektu nowelizacji, którą od 2015 r. do ustawy o CIT wprowadzono art. 14a. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia.
Dyrektor wyjaśnił, że przepis ten dotyczy również przekazania wspólnikom majątku likwidowanej spółki kapitałowej. Powołując się na uzasadnienie do nowelizacji, stwierdził, że była to tylko zmiana doprecyzowująca jako odpowiedź na niejednolite wcześniej orzecznictwo w sprawie podatkowych skutków wypłaty.
Organ wyjaśnił też, że większość powołanych przez spółkę wyroków zapadła w starym stanie prawnym. Podał też wyroki potwierdzające jego stanowisko. Wymienił m.in. wyroki WSA: w Poznaniu z 21 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 2430/15, nieprawomocny), w Bydgoszczy z 23 listopada 2016 r. (sygn. akt I SA/Bd 719/16, nieprawomocne), we Wrocławiu z 16 listopada 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 1563/15 i I SA/Wr 1564/15, prawomocne).
Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad dużą nowelizacją ustawy o PIT i CIT. Projekt nie przewiduje jednak zmian w omawianym wyżej zakresie. Będzie za to wpływać na sytuację wspólników będących podatnikami CIT, którzy muszą opodatkować otrzymany po likwidacji majątek. Od 2018 r. przychód z tego tytułu ma być kwalifikowany do zysków kapitałowych.
Interpretacja dyrektora KIS z 17 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.191.2017.1.PS.