Z powodu pandemii koronawirusa podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy mogą liczyć na szereg ułatwień, a gminy mogą przesunąć zapłatę rat podatku od nieruchomości - poinformował w środę resort finansów w komunikacie.

Resort zaznaczył, że przesunięcie terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19.

MF podało, że do 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT, oraz dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

"Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r." - poinformowano.

Reklama

Ministerstwo podało również, że do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, wydłużono termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R6 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

"Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu), do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu), do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Resort wskazał, że od 1 lipca 2020 r. są stosowane nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT – tzw. nowa matryca stawek VAT, które pierwotnie miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Chodzi o nowe wykazy towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, czyli nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy VAT, nowy system identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT, tzn.: towary będą identyfikowane za pomocą Nomenklatury scalonej (CN), oraz usługi będą identyfikowane wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015.

MF przypomniało, że do 31 grudnia 2020 r. przedłużono stosowanie PKWiU (2008) na potrzeby: art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy VAT (dot. wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego), załącznika nr 15 do ustawy VAT (dot. wykazu towarów objętych obowiązkową podzieloną płatnością), oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy VAT do dnia 31 grudnia 2020 r. (dot. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących).

Ministerstwo przypomniało, że regulacje dotyczące nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r. - dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość, a także do końca 2020 r. zawieszono podatek od sprzedaży detalicznej.

"Nie dłużej niż do 30 września 2020 r. każda rada gminy, w ramach swojej autonomii podatkowej, może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym - których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku COVID-19 - terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r." - podał resort.

Wedle MF do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych. Tym samym, przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i nabywcy takich paliw, mogą do końca sierpnia 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego.

"W tym okresie podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej" - napisano.

"W rozporządzeniu z 30 czerwca 2020 r. Minister Finansów zaniechał poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r." - dodano.

Od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. wyżej wymienione wyroby były objęte stawką zerową.

Resort poinformował, że dokonano także przedłużenia niektórych terminów związanych z dokumentacją cen transferowych i informacją o cenach transferowych (TPR).

"Ułatwienia te obejmują przedłużenie terminów: na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. albo o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r." - czytamy.

MF podał, że przesunięto również termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej - do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Resort wskazał, że są wyznaczone nowe terminy przekazywania informacji i zawiadomień MDR.

"Wszystkie terminy - określone w dziale III, rozdziale 11a Ordynacji podatkowej - nie rozpoczynają się, natomiast rozpoczęte - zostają zawieszone od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r." - napisano w komunikacie.

"Dotyczy to w szczególności terminów na przekazanie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (na podstawie art. 86b par. 6 oraz art. 86d par. 3 i 5 Ordynacji podatkowej - MDR-2)" - dodano.

Ministerstwo oświadczyło, że zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wprowadzono rozwiązanie, które powoduje zniesienie maksymalnego ograniczenia okresu zawieszenia do 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż transgraniczne i ustalenie daty końcowej ww. okresu dla takich schematów na 30. dzień następujący po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

"Planowane jest również przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, Minister Finansów będzie mógł, w rozporządzeniu, przedłużyć terminy związane z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych transgranicznych" - podsumowano.