Niedopuszczalne jest, by przedsiębiorca oferujący energię elektryczną w swoich materiałach informacyjnych podawał kwoty nieuwzględniające podatku od towarów i usług. Stwierdził tak Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w głośnej sprawie dotyczącej praktyk spółki Energa-Obrót.
Wyrok to pokłosie decyzji prezesa UOKiK z grudnia 2015 r. Wskazał on, że każdy przedsiębiorca proponujący konsumentom zawarcie umowy musi przekazać im informacje rzetelne, jasne i jednoznaczne. Gdy zaś w materiałach reklamowych przedstawiona cena usługi jest niższa niż realnie ponoszony koszt przez jej nabywcę – trudno mówić o rzetelności.
– Energa stosowała przedmiotową praktykę przez prawie sześć lat – wskazał w uzasadnieniu decyzji prezes UOKiK. Jego zdaniem w tym przypadku można mówić o nieuczciwej praktyce rynkowej.