Pracuję od niedawna w jednostce budżetowej jako księgowa. Jak prawidłowo zaksięgować wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych?
Stosownie do postanowień par. 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa płatnikowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszące 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników. Wynagrodzenie to potrącane jest z kwoty pobranych podatków.
Pobrane w formie potrącenia środki stanowiące wyżej wymienione wynagrodzenie są dochodem jednostki, w związku z czym jednostka zobowiązana jest je przekazać na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Uwzględniając zasady określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ewidencja księgowa może przebiegać w sposób przedstawiony na schemacie.
SCHEMAT
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia
1. PK - podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony od wynagrodzeń pracowników, a następnie potrącony w liście płac:
● Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
● Ma konto 225 Rozrachunki z budżetami;
2. PK – potrącenie naliczonego zryczałtowanego wynagrodzenia:
● Wn konto 225 Rozrachunki z budżetami;
● Ma konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych,
3. WB – wpłata podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego, po potrąceniu o zryczałtowane wynagrodzenie:
● Wn konto 225 Rozrachunki z budżetami,
● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków);
4. WB – przekazanie środków z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z rachunku bieżącego (subkonto wydatków) na rachunek bieżący (subkonto dochodów):
● Wn konto 141 Środki pieniężne w drodze,
● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków);
5. WB – wpływ środków z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia na rachunek bieżący (subkonto dochodów):
● Wn konto 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów),
● Ma konto 141 Środki pieniężne w drodze;
6. PK - przypis należności z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi:
● Wn konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych,
● Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne;
7. WB - przekazanie dochodów stanowiących zryczałtowane wynagrodzenie płatnika na rachunek budżetu JST:
● Wn konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych,
● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki – subkonto dochodów (analityka: rozliczenie z budżetem);
8. PK - przeksięgowanie na podstawie sprawozdania zrealizowanych dochodów:
● Wn konto 800 Fundusz jednostki,
● Ma konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 2154).
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).