Uczelnia nie może odliczyć VAT od wydatków związanych z pracami naukowymi prowadzonymi w ramach projektu realizowanego wspólnie z biznesem.
Sprawa dotyczyła uczelni, która wraz z partnerem biznesowym przystąpiła do konkursu na dofinansowanie ze środków publicznych projektu badawczo-rozwojowego. I go wygrała. Partner musiał wnieść wkład finansowy, a uczelnia miała uregulować VAT w związku z realizacją projektu. Z tym że wydatek ten miał zostać uznany za kwalifikowany, o ile nie podlegałby on odliczeniu.
Uczelnia uważała, że faktycznie nie będzie mogła odliczyć VAT od wydatków związanych z pracami naukowymi realizowanymi w ramach projektu. Nabywane towary i usługi nie posłużą bowiem do wykonywania czynności opodatkowanych.
Dyrektor izby skarbowej uznał natomiast, że czynnościami opodatkowanymi będą tu wzajemne rozliczenia między uczelnią a partnerem biznesowym. Uczelnia przenosi bowiem prawa do wyników badań i prac rozwojowych, a konsorcjant wniósł wkład finansowy będący wynagrodzeniem dla niej.
WSA we Wrocławiu, a następnie NSA zgodziły się z uczelnią. Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz wyjaśniła, że wkład partnera służył wspólnemu przedsięwzięciu, a więc nie można go było uznać za odpłatne świadczenie usług. Nie pokrył on nawet kosztów przeprowadzenia prac, nie można go też było uznać za wynagrodzenie przekazane w zamian za prawa majątkowe do prac badawczych. Uczelni nie przysługiwało więc prawo do odliczenia VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 28 października 2016 r., sygn. akt I FSK 461/15