Podatnik zdecydował się na pośredniczenie przez aplikację w sprzedaży usług oferowanych przez różne restauracje (usługodawców). Klient może wybrać jedną z trzech form zapłaty: gotówką w lokalu lub przy dostawie płatną do rąk usługodawcy za pokwitowaniem, kartą w lokalu usługodawcy lub poza lokalem przy dostawie, jeśli usługodawca zapewnia taką możliwość, za pośrednictwem aplikacji (w przypadku zarejestrowania konta w serwisie). Wszelkie płatności dokonywane przez klientów za pośrednictwem aplikacji są realizowane za pośrednictwem portalu i na warunkach wskazanych przez jego właścicieli. Podatnik w terminach wskazanych w umowie agencyjnej przelewa środki pieniężne na wskazane przez usługodawcę konto. Nie jest on stroną umowy zawieranej za pośrednictwem aplikacji, a jedynie pośrednikiem w jej zawarciu i nie nabywa ani nie sprzedaje usług. Wszelkie płatności pobierane przy użyciu aplikacji pobierane są w imieniu i na rzecz usługodawców, którzy są zobowiązani wystawić klientowi paragon lub fakturę. Podatnik rozlicza się z usługodawcą na podstawie faktury VAT dokumentującej wysokość prowizji. Do tego typu usług podatnik stosuje 23-proc. stawkę VAT. Podatnik nie dokonuje sprzedaży usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i nie przewiduje tego w przyszłości. Czy jest zobligowany do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?
Dziennik Gazeta Prawna
EKSPERT RADZI
Pośrednik, który oprócz sprzedaży towarów/usług zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów/usług własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów/usług zleceniodawcy. Jednak obowiązek ewidencjonowania przez pośrednika sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz zleceniodawcy zależy od wystąpienia tego obowiązku u zleceniodawcy. Jednocześnie przepisy wskazują, że to zleceniodawca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży pośrednikowi, zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu. Zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej następuje na podstawie pisemnej umowy. W opisanym przypadku podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz usługodawców na podstawie umów. Nie jest zobowiązany przez nich do prowadzenia ewidencji za pomocą własnej kasy rejestrującej ani też partnerzy nie przekazują mu kasy powierzonej. W konsekwencji regulacje prawne nie zobowiązują podatnika do ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących kwot pobranych przez aplikację i przekazanych usługodawcy, gdyż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest on zobowiązany do ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego z tytułu własnej sprzedaży - nie dokonuje bowiem sprzedaży usług i towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Oznacza to, że podatnik jako agent nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących kwot pobranych przez aplikację i przekazanych usługodawcy w związku z zawieranymi za pośrednictwem aplikacji umowami przez klientów z usługodawcami. Podatnik nie dokonuje bowiem sprzedaży usług i towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz nie jest zobowiązany przez usługodawców do prowadzenia ewidencji za pomocą własnej lub powierzonej kasy rejestrującej w drodze umowy pisemnej.
Takie stanowisko prezentuje również dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr 1061-IPTPP3.4512.471.2016.1.MK.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 710 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363 ze zm.).