Nie trzeba płacić PIT od niespłaconych pożyczek, jeżeli zobowiązanie podatkowe z tego tytułu już się przedawniło – potwierdził dyrektor łódzkiej izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która w związku z przejęciem przedsiębiorstwa wstąpiła w miejsce dotychczasowego pracodawcy. Wcześniej udzielił on pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Umówił się z pożyczającymi, że niespłacone kwoty staną się natychmiast wymagalne w momencie rozwiązania umowy o pracę.
Po przejęciu przedsiębiorstwa okazało się, że część osób, z którymi umowa o pracę została rozwiązana w latach 2008–2009, nie spłaciła zobowiązań. Nowy pracodawca nie miał jednak informacji o miejscu ich aktualnego pobytu i w praktyce nie mógł dochodzić swoich należności przed sądem. Co więcej, od dnia rozwiązania tych umów minęło już 3 lata, więc zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego roszczenia o zwrot pożyczki się przedawniły. Spółce nie pozostawało nic innego, jak umorzyć te roszczenia.
Chciała się jednak upewnić, czy w związku z tym u byłego pracownika nie powstanie przychód i czy nie będzie musiała wystawić PIT-8C.
Dyrektor izby potwierdził, że taki obowiązek nie powstanie. Wyjaśnił, że przychód z tytułu niespłaconej kwoty pożyczki powstał w roku rozwiązania umowy o pracę i wówczas na pracodawcy ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania pożyczkobiorcom oraz właściwym dla nich urzędom skarbowym informacji PIT-8C. Zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wygasło już jednak wskutek przedawnienia, ponieważ upłynęło 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – stwierdził organ, przywołując art. 70 par. 1 ordynacji podatkowej.
Wyliczył, że zobowiązania powstałe w 2008 r. i 2009 r. przedawniły się odpowiednio: w 2014 r. i 2015 r. W związku z tym na dzień umorzenia przedawnionego (w świetle kodeksu cywilnego) roszczenia po stronie pożyczkobiorców nie powstanie przychód podlegający PIT – również z powodu przedawnienia, tyle że zobowiązania podatkowego – potwierdził dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 8 października 2016 r. nr 1061-IPTPB3.4511.653.2016.1.MK