Podatnik musi zapłacić PIT od opłaconych przez pracodawcę zaległych składek ZUS. To kolejna interpretacja, w której fiskus konsekwentnie pomija korzystny dla podatników wyrok NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł 27 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 1891/13), że pracownicy nie mają żadnego trwałego przysporzenia majątkowego z tego tytułu, że szef opłaci za nich zaległe składki ZUS.
Sąd przypomniał, że potrącanie składek z wynagrodzenia jest obowiązkiem płatnika, czyli firmy, a nie pracownika. Jeśli więc pracodawca robi to po latach, z opóźnieniem, to wykonuje własny obowiązek.
NSA zwrócił też uwagę na to, że wypłacone pracownikowi wynagrodzenie (z zaniżoną kwotą składek) zostało już raz opodatkowane. Dlatego, według sądu, potrącanie podatku od opłaconych przez pracodawcę zaległych składek prowadzi do powtórnego opodatkowania tych samych kwot.
Na to rozstrzygnięcie powołał się przedsiębiorca, który wystąpił o interpretację. Wyjaśnił, że zapomniał uwzględnić w przychodzie pracownika świadczeń niepieniężnych. Chciał to skorygować. Nie mógł pobrać zaległych składek od pracownika (a ściślej – części przez niego finansowanej), bo podwładny nie był już zatrudniony w firmie. Przedsiębiorca zamierzał opłacić zaległe składki z własnych środków.
Uważał – powołując się na wyrok NSA – że nie jest to przychód byłego pracownika i w związku z tym nie ma potrzeby wystawiania mu informacji PIT-8C.
Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Przypomniał, że przychodem jest każde przysporzenie, które ma konkretny wymiar finansowy. A skoro składki – w części finansowanej przez pracownika – pokrył pracodawca, to zatrudniony uzyskał przysporzenie majątkowe. – Nie poniósł bowiem ciężaru związanego z ich zapłatą – podkreślił organ. Za nieuzasadniony uznał też argument, że pracodawca wykonał jedynie własne zobowiązanie publicznoprawne.
Ostatecznie więc wyjaśnił, że jest to przychód byłego pracownika z innych źródeł i pracodawca musi go wykazać w informacji PIT-8C.
Podobne stanowisko zajęli wcześniej dyrektorzy izb skarbowych: w Bydgoszczy (interpretacja z 31 marca 2016 r., nr ITPB2/4511-29/16/MU) i w Łodzi (interpretacja z 29 lutego 2016 r., nr IPTPB1/4511-756/15-4/ASZ).
Tak samo stwierdził również minister finansów w interpretacjach zmieniających: z 28 stycznia 2016 r. (nr DD3/033/165/14/CRS) i z 27 października 2015 r. (nr DD3/033/163/CRS/14). Minister wyjaśnił wtedy, że przychodem byłych pracowników są tylko opłacone przez pracodawcę zaległe składki ZUS, a nie tak jak twierdzili wcześniej dyrektorzy IS – również odsetki. Te bowiem są karą nałożoną na płatnika składek za nieterminową wpłatę składek.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ