Przekazanie towarów w zamian za nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia jest odpłatną dostawą towarów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej zajmującej się budownictwem wodnym. Powstała ona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Spółka postanowiła nabyć część akcji własnych (o równowartości 10,7 proc. udziału w kapitale zakładowym) i umorzyć je za wynagrodzeniem. Miało być ono wypłacone w naturze. Chodziło o siedem lodołamaczy będących częścią majątku spółki, które ta zobowiązała się przekazać na rzecz Skarbu Państwa w zamian za umorzone akcje.
Spółka sądziła, że taka czynność nie będzie opodatkowana. Nie negowała tego, że przekazanie lodołamaczy można uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W ocenie spółki jednak było to za mało, aby stwierdzić, że w tym wypadku powstaje obowiązek podatkowy. Dostawy musiałby bowiem dokonać podmiot działający jako podatnik VAT. Spółka uważała zaś, że przekazując lodołamacze w zamian za umorzone akcje, nie występuje w charakterze podatnika VAT.
Argumentowała, że w świetle art. 15 ust. 1 podatnikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 tego przepisu. Chodzi zatem o czynności polegające na wykorzystywaniu m.in. towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Tymczasem przekazanie lodołamaczy jest częścią procesu umorzenia akcji i nie może być traktowane jako czynność realizowana w ramach działalności gospodarczej. Taka operacja nie ma bowiem zarobkowego charakteru. Sprowadza się tak naprawdę do uszczuplenia majątku spółki – argumentowała spółka.
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że przekazując lodołamacze, spółka przeniosła prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, dodatkowo czerpiąc z tego korzyść. To przesądza o odpłatnym charakterze świadczenia – wyjaśnił organ. Przypomniał, że na gruncie ustawy o VAT wynagrodzenie należy rozumieć szeroko, nie tylko jako przysporzenie pieniężne, ale także świadczenia o innym charakterze. W tym wypadku było to umorzenie akcji.
Stanowisko organu podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nie miał wątpliwości, że wydanie lodołamaczy w zamian za nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia jest dostawą towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodził się również z organem co do odpłatnego charakteru tego świadczenia.
WSA przywołał i podzielił tezę uchwały NSA z 16 listopada 2015 r. (sygn. akt I FPS 6/15). Wynika z niej, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
W ocenie warszawskiego sądu analogicznie jest w przypadku wydania ruchomości.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wynagrodzenie to nie tylko przysporzenie pieniężne
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 16 września 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2198/15.