Czy mogę nie płacić tej daniny? Takie pytanie zadaje wiele firm. Oto przegląd najważniejszych interpretacji izb skarbowych wydanych od czasu wejścia w życie na początku tego roku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym
Nowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym obowiązują już od trzech kwartałów. Znacznie zmodyfikowały one obrót wyrobami energetycznymi z zastosowaniem stawki zerowej dotyczącej wyrobów energetycznych nieprzeznaczonych do celów napędowych lub opałowych.
W przepisach zmieniona została treść art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: u.p.a.) oraz do tego artykułu dodano ust. 2a–2d. Na podmioty wykorzystujące w ramach prowadzonej działalności wyroby energetyczne opodatkowane zerową stawką akcyzy został nałożony obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy (art. 16 ust. 1 u.p.a.). Ten wymóg dotyczy:
1) wszystkich wyrobów energetycznych podlegających kontroli i nadzorowi w UE, wymienionych w załączniku nr 2 do u.p.a.,
2) wyrobów wymienionych tylko w załączniku nr 1 do u.p.a.
Zgłoszenie rejestracyjne dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której zużywają wyroby akcyzowe w związku z tą działalnością. Nie ma znaczenia, czy ubiegają się o wydanie zezwolenia, czy nie.
Ustawodawca wskazał wyroby energetyczne, dla których stosujemy zerową stawkę akcyzy:
a) wymienione w załączniku nr 2 do u.p.a., inne niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1–13 u.p.a., przeznaczone do celów innych niż opałowe jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
b) niewymienione w załączniku nr 2 do u.p.a., inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1–13 u.p.a., przeznaczone do celów innych niż opałowe jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (art. 89 ust. 2c u.p.a.).
Zastosowanie zerowej stawki akcyzy wymaga zatem spełnienia określonych warunków. Spełniają je tylko ściśle wymienione czynności lub transakcje, których przedmiotem są wyroby energetyczne nieprzeznaczone do celów opałowych lub napędowych (art. 89 ust. 2 u.p.a.). Zgodnie z warunkiem wymienionym w punkcie b zerowa stawka ma zastosowanie niezależnie od kategorii transakcji, o ile jej przedmiotem są wyroby energetyczne.
Zerowa stawka akcyzy dla wyrobów energetycznych może mieć zastosowanie do produkcji, magazynowania oraz przemieszczania wyrobów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Podatnicy nie mają obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego do wyrobów energetycznych z zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Dla takich wyrobów ustawodawca wprowadził również sankcyjną stawkę akcyzy w określonych przypadkach, takich jak ubytki lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do u.p.a.
Ubytkami wyrobów akcyzowych są – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. e u.p.a. – wszelkie straty wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do u.p.a., opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powstałe podczas:
a) stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji,
b) przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu dostawy.
W takich przypadkach stawka sankcyjna wynosi 1822 zł za tysiąc litrów. Jeśli natomiast gęstość wyrobów w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa niż 890 kg na 1 m sześc., to stawka wynosi 2047 zł za 1 tys. kg.
Zastosowanie zerowej stawki akcyzy budzi wiele wątpliwości wśród podatników. W związku z tym często zwracają się oni o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatku akcyzowego.
Przemieszczenie między składem a podmiotem zużywającym
Firma X złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych o kodach CN: 27101971-83, 27101987-99, 27101925, 27101941. Jest ona pośrednikiem handlowym nieprzyjmującym fizycznie wyrobu. Firma miała wątpliwość, czy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego będzie spełniony warunek zastosowania zerowej stawki akcyzy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że jedynie przemieszczenie, czyli fizyczne przesunięcie wyrobów akcyzowych, musi się odbywać między składem podatkowym a podmiotem, który je zużywa.
Jeśli transakcji sprzedaży nie towarzyszy fizyczne przesunięcie wyrobów akcyzowych, tj. następuje tylko przepływ faktur, to sama sprzedaż nie powoduje skutków w akcyzie. Termin „przemieszczenie” oznacza fizyczne przesunięcie wyrobów od jednego podmiotu do drugiego. Gdy zatem wyroby akcyzowe trafiają do innego podmiotu niż podmiot zużywający, to podmiot prowadzący skład podatkowy traci możliwość zastosowania zerowej stawki akcyzy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach tak odniósł się do kwestii wyrobów objętych zerową stawką akcyzy w oparciu na przepisie art. 89 ust. 2 pkt 2 u.p.a. Jeśli są one przemieszczane bezpośrednio ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego na podstawie dokumentu dostawy, gdzie firma „X” jako pośrednik handlowy nie wchodzi w ich fizyczne posiadanie, to firma „X” ma prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lipca 2016 r., nr IBPP4/4513-130/16/EK
Czy konfekcjonowanie to produkcja
Spółka konfekcjonuje poza składem podatkowym wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do u.p.a., inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1–13 u.p.a. Zwróciła się o interpretację przepisów prawa podatkowego. Pytała, czy konfekcjonowanie (m.in. rozlew) wyrobów energetycznych może zostać uznane za produkcję wyrobów energetycznych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził w interpretacji, że konfekcjonowanie wyrobów energetycznych może zostać uznane za produkcję wyrobów energetycznych wyłącznie wtedy, gdy dotyczy gazu skroplonego do butli gazowych. W pozostałych przypadkach zatem konfekcjonowanie wyrobów energetycznych nie stanowi produkcji wyrobów energetycznych. Według dyrektora Izby Skarbowej „zużycie” powinno być rozumiane jako czynność dokonana, co oznacza, że definitywnie wykorzystano wyrób akcyzowy. Wobec tego nie można uznać konfekcjonowania za zużycie, ponieważ wyrób dalej istnieje (nie dochodzi do jego wyczerpania), nawet nie wchodzi w interakcję z innymi wyrobami. W związku z tym spółka konfekcjonując poza składem podatkowym wyroby energetyczne – wymienione w załączniku nr 2 do u.p.a. inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 u.p.a. – nie zużywa tych wyrobów. Nie ma zatem prawa do zastosowania zerowej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 1 u.p.a.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 kwietnia 2016 r., nr IBPP4/4513-241/15/PK
Odbiorca nie musi składać oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów
Firma zajmuje się sprzedażą i dostawą wyrobów energetycznych z zerową stawką akcyzy. Miała wątpliwość, czy ma obowiązek domagania się dodatkowej dokumentacji potwierdzającej, że wysłane wyroby są przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził w interpretacji, że wysyłający nie jest zobowiązany do domagania się dodatkowej dokumentacji potwierdzającej, iż wysłane wyroby są przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe. Wysyłający musi jednak spełnić następujące założenia:
1) dokonać przemieszczenia w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych) wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do u.p.a. (innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1–13 u.p.a.),
2) zamieścić w projekcie e-AD (administracyjny dokument elektroniczny) informację o przemieszczaniu wyrobów z zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.
W związku z przemieszczeniem tych wyrobów jedynym warunkiem będzie zawarcie w projekcie e-AD informacji, że przemieszczane wyroby są opodatkowane stawką zero, lub zastosowanie dokumentu zastępującego e-AD. Wysyłający wyroby nie jest zobowiązany do składania zabezpieczenia akcyzowego.
Po spełnieniu tych warunków oraz po otrzymaniu jednego z dokumentów wskazanych w art. 41 ust. 5 u.p.a. procedura zawieszenia poboru akcyzy będzie prawidłowa. Choć obowiązek podatkowy wobec przemieszczanych wyrobów wygaśnie, to... może jednak powstać, jeżeli ewentualne straty tych wyrobów zostają uznane za ubytki na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 20 lit e u.p.a.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lutego 2016 r., nr IBPP4/4513-240/15/MK
Dokument dostawy
Spółka produkuje i dystrybuuje wyroby energetyczne opodatkowane co do zasady zerową stawką akcyzy. Pytała, czy dokument dostawy zawierający podpis podmiotu zużywającego potwierdza prawo do zastosowania przez spółkę zerowej stawki akcyzy oraz czy w przypadku zmiany przeznaczenia wyrobów energetycznych przez odbiorców poniesie określone konsekwencje podatkowe.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odniósł się do kwestii dostarczenia wyrobów przeznaczonych do użycia do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe lub napędowe. Stwierdził w interpretacji, że to podpis podmiotu zużywającego na dokumencie dostawy potwierdza prawo do zastosowania przez spółkę zerowej stawki akcyzy. To podmiot zużywający ponosi odpowiedzialność użycie wyrobów akcyzowych do celów innych niż uprawniające do zastosowania stawki zerowej.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 lutego 2016 r., nr IBPP4/4513-216/15/MK
Nie trzeba pokazywać zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR
Firma zajmuje się sprzedażą i dostawą wyrobów energetycznych z zerową stawką akcyzy. Zwróciła się o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą obowiązku pozyskiwania od odbiorców tych wyrobów pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził w interpretacji, że nie ma w przepisach u.p.a. obowiązku przedstawiania pisemnego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lutego 2016 r., nr IBPP4/4513-215/15/BP
Podstawa prawna
Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 1479).
Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).