Czy mogę nie płacić tej daniny? Takie pytanie zadaje wiele firm. Oto przegląd najważniejszych interpretacji izb skarbowych wydanych od czasu wejścia w życie na początku tego roku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym
Nowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym obowiązują już od trzech kwartałów. Znacznie zmodyfikowały one obrót wyrobami energetycznymi z zastosowaniem stawki zerowej dotyczącej wyrobów energetycznych nieprzeznaczonych do celów napędowych lub opałowych.
W przepisach zmieniona została treść art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: u.p.a.) oraz do tego artykułu dodano ust. 2a–2d. Na podmioty wykorzystujące w ramach prowadzonej działalności wyroby energetyczne opodatkowane zerową stawką akcyzy został nałożony obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy (art. 16 ust. 1 u.p.a.). Ten wymóg dotyczy: