Zwrot środków za lokal sprzedany przez spółdzielnię na przetargu jest dla byłego jej członka przychodem z innych źródeł – orzekł WSA w Gliwicach.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która nie płaciła czynszu za mieszkanie. Rada nadzorcza spółdzielni podjęła decyzję o wygaszeniu prawa do lokalu jej i jej mężowi. Małżonkowie zwrócili mieszkanie, a spółdzielnia sprzedała je na przetargu. Z uzyskanej sumy potrąciła zaległe opłaty czynszowe, a pozostałą kwotę przekazała byłym członkom. Pieniądze przekazano na konto żony.
Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, do jakiego źródła przychodów je zaliczyć. Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że część kwoty, jaką otrzymali byli właściciele – równa wartości wniesionych przez nich wkładów – była zwolniona z podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Resztę, po potrąceniu czynszu, uznał za przychód z innych źródeł.
Naczelnik uznał za wystarczające, że decyzja zostanie wystawiona na żonę, bo zgodnie z art. 30 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Nie ma znaczenia, że w 1995 r. zawarli umowę o rozdzielności majątkowej. Spółdzielcze prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom w czasie trwania małżeństwa należy wspólnie do obojga małżonków, bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe.
Naczelnik dodał, że solidarność dłużników polega na tym, iż wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych.
Podatniczka nie zgadzała się z tą decyzją. Uważała, że otrzymała przychód ze zbycia nieruchomości. Chciała skorzystać z ulgi mieszkaniowej, przysługującej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się z organami podatkowymi. Uznał, że wypłacona kwota w wysokości wartości rynkowej mieszkania nie jest przychodem ze sprzedaży nieruchomości, ale z innych źródeł. – Ze zbyciem nieruchomości można mówić jedynie w razie bezpośredniej sprzedaży przez właściciela, a nie podmiot trzeci (spółdzielnię) – wyjaśnił sąd.
Dodał, że skoro wypłacona małżonkom kwota jest przychodem z innych źródeł, to nie można do niej zastosować ulgi mieszkaniowej, a jedynie zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku przychód uzyskany w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, ale tylko do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 5 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 64/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia