Przedsiębiorca, który wnosi do spółki nieruchomość otrzymaną wcześniej w darowiźnie i niewykorzystywaną w działalności gospodarczej, nie pomniejszy przychodu z akcji o wartość tej darowizny – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która dostała w darowiźnie działkę z budynkiem wczasowym. Rok później kobieta wniosła nieruchomość aportem do spółki z o.o., obejmując w zamian jej udziały. Na skutek tego powstał u niej przychód (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).
Podatniczka pomniejszyła go o wartość darowizny. Dzięki temu nie zapłaciła podatku, bo wartość darowizny była równa wartości nominalnej otrzymanych przez nią udziałów. Powołała się na art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o PIT, który w przypadku objęcia udziałów za wkład niepieniężny, gdy jego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, pozwala zaliczać do kosztów wartość początkową przedmiotu wkładu pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej stwierdził jednak, że kosztem mogły być tylko opłaty związane ze sporządzeniem umowy darowizny (opłata sądowa i wynagrodzenie notariusza). – Przepis, na który powołuje się podatniczka, może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy wkład był wcześniej środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną – podkreślił fiskus.
Zwrócił uwagę na to, że podatniczka nie tylko nie wprowadziła nieruchomości do ewidencji swojej firmy, ale także nie uprawdopodobniła, że wykorzystywała ją na potrzeby działalności gospodarczej. – W związku z tym kosztem mogą być tylko faktycznie poniesione wydatki na nabycie nieruchomości, zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o PIT – stwierdził fiskus.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie się z tym zgodził. Zwrócił uwagę na to, że podatniczka sama przyznała, iż wnoszona aportem nieruchomość była w takim stanie technicznym, który nie pozwalał na jej natychmiastowe użytkowanie.
Wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Krzysztof Winiarski powiedział, że podatniczka może zaliczyć do kosztów tylko opłatę sądową i prowizję notariusza. Wartości darowizny zaś nie.
Inaczej byłoby, gdyby nieruchomość wniesiona do spółki była wcześniej wpisana do ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy i wykorzystywana w działalności – powiedział sędzia Winiarski.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1462/14.