Organy podatkowe nie mają obowiązku szacować wartości wydatków podatnika, w sytuacji gdy ten nie wywiązał się ze swoich obowiązków i nie udokumentował odpowiednio poniesionych kosztów – przypomniał NSA.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zajmował się produkcją opakowań drewnianych, palet i innych wyrobów tartacznych. Rzekomo nabył on w 2009 r. surowiec drzewny na potrzeby swojej działalności. Nie był jednak w stanie przedstawić żadnego dowodu potwierdzającego ten zakup. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej uznał zatem, że podatnik zawyżył koszt uzyskania przychodu o blisko 1,8 mln zł.
Mężczyzna odwołał się od tej decyzji. Przede wszystkim zarzucał urzędnikom, że nie oszacowali wysokości poniesionych przez niego kosztów na zakup drewna.
Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się jednak z podatnikiem, że w tej sytuacji to na organach spoczywał obowiązek oszacowania spornych wydatków. Podkreślił, że to podatnik ma obowiązek przedstawienia dokumentów, które potwierdzają dokonane zakupy. Nie muszą to być przy tym koniecznie faktury, bo ich brak nie wyklucza jeszcze możliwości zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów.
W tej sprawie jednak – jak podkreślił organ – dowody przedstawione przez podatnika były niewystarczające, by uwiarygodnić poniesienie wydatku w kwocie blisko 1,8 mln zł. Stwierdził, że trzy decyzje wydane przez wójta gminy, który zezwolił podatnikowi na wycięcie drzew, to za mało. Za nieprzekonujące uznał też zeznania świadka, którego – jako dostawcę drewna – wskazał podatnik, tym bardziej że kontrahent w końcu zaprzeczył, jakoby je kiedykolwiek sprzedawał.
Stanowisko organu podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził, że gdyby organy miały przychylić się do postulatu podatnika i oszacować wysokość wydatku, to byłoby to premiowanie za brak dokumentacji podatkowej i dokumentów źródłowych.
Zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny. Nie negował tego, że mężczyzna mógł ponosić wydatki związane z zakupem drewna. Uznał jednak, że nie jest to jeszcze argument pozwalający zaliczyć do kosztów wydatki w deklarowanej przez podatnika wysokości. Sędzia Marta Waksmundzka-Karasińska wyjaśniła, że przy zaliczeniu wydatków do kosztów podatkowych nie liczy się samo tylko zaistnienie zdarzenia, ale również jego odpowiednie udokumentowanie.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 30 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1104/14.