Rząd przyjął wczoraj projekt zmian w tym zakresie. Preferencja ma być tylko w CIT, a więc przede wszystkim dla spółek z o.o., akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.
Obejmie tylko firmy rozpoczynające działalność, a także małe, czyli takie, u których przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro.
Obniżka nie będzie dotyczyć natomiast podatników PIT, którzy już teraz mogą korzystać z podatku liniowego (19 proc.) oraz uproszczonych form opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.
Rząd szacuje, że z obniżonej 15-proc. stawki podatku będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm. Chce jednak zapobiec przekształceniom dokonywanym tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki. Dlatego z 15-proc. stawki CIT nie mogłyby korzystać spółki powstałe w wyniku określonych w projekcie działań restrukturyzacyjnych, np. w efekcie:
● przekształcenia, połączenia lub podziału (z wyjątkiem przekształcenia spółki CIT w inną spółkę CIT);
● przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność indywidualnie, w spółkę kapitałową lub komandytowo-akcyjną;
● przekształcenia w spółkę kapitałową lub komandytowo-akcyjną;
● wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo jego składników majątku o wartości przekraczającej równowartość 10 tys. euro;
● wniesienia aportem składników majątku uzyskanego w wyniku likwidacji innych podatników CIIT, jeżeli wnoszący posiadaliby udziały lub akcje likwidowanych podmiotów.
We wszystkich tych przypadkach preferencja nie przysługiwałaby w roku przekształcenia i w roku następnym.
Z preferencji nie skorzystają też w 2017 r. pomioty, które przekształcą się, połączą lub podzielą między dniem następującym po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw a 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem przekształcenia spółki CIT w inną spółkę CIT).
Podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy, dla których nie przewidziano stawki 15 proc., będą mogli skorzystać z innych, już obowiązujących preferencji, np. jednorazowej amortyzacji (art. 16k ust. 11 ustawy o CIT) i kredytu podatkowego (art. 25 ust. 13 ustawy o CIT).
W projekcie znalazły się też zmiany doprecyzowujące, które mają uszczelnić system podatkowy. Zaproponowano więc m.in. zmianę zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Mają być także doprecyzowane przypadki, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Polski.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o PIT oraz ustawy o CIT przyjęty przez rząd