Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała od marketu bony towarowe o określonej wartości do wykorzystania w jego sklepach. Bony opiewają na kwotę 15 000 zł i mają być wykorzystane na potrzeby naszej jednostki w postaci zakupu produktów spożywczych, artykułów chemicznych i podobnego asortymentu. W jaki sposób jednostka powinna zaksięgować przyjęcie ww. bonów towarowych – czy na kontach Wn 240 i Ma 760? Czy za wykorzystane bony towarowe jednostka powinna pobrać fakturę? A jeśli tak, to w jaki sposób ją zaksięgować i do jakich paragrafów zaklasyfikować?
Zgodnie z przepisami art. 40 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad:
● określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
● opisanych w polityce rachunkowości, do której opracowania i aktualizowania, stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest zobowiązany kierownik jednostki.
Uwzględniając zasady opisane w powołanym rozporządzeniu, jednostka powinna prowadzić ewidencję księgową w zakresie opisanym w pytaniu w następujący sposób:
1. Przypis z tytułu otrzymania bonów towarowych (darowizna) – wartość nominalna:
● Wn 240 Pozostałe rozrachunki,
● Ma 760 Pozostałe przychody operacyjne.
2. Faktura za zakupione artykuły spożywcze, artykuły chemiczne itp. – sfinansowana otrzymanymi bonami:
● Wn 401 Zużycie materiałów i energii,
● Ma 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.
3. Rozliczenie otrzymanego bonu:
● Wn 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
● Ma 240 Pozostałe rozrachunki.
SCHEMAT
Ewidencja otrzymania i rozliczenia bonów towarowych
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
1. Przypis z tytułu otrzymania bonów towarowych (darowizna) – wartość nominalna,
2. Faktura za zakupione artykuły spożywcze, artykuły chemiczne sfinansowana otrzymanymi bonami,
3. Rozliczenie otrzymanego bonu.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).