Stowarzyszenie zajmujące się działalnością sportową to nie klub sportowy. Podatnik, który je wspiera, nie może więc liczyć na ulgę sponsoringową – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przepisy w tym zakresie jednak nie są jasne.

– Myślę, że przydałaby się nowelizacja dotycząca ulgi sponsoringowej i doprecyzowanie kręgu podmiotów ze świata sportu, którym podatnicy mogą przekazywać pieniądze, bo wątpliwości jest coraz więcej – mówi Grzegorz Kuś, radca prawny, doradca podatkowy w PwC (patrz: komentarz w ramce).

Preferencja podatkowa

Przypomnijmy, że ulga sponsoringowa, zwana też ulgą CSR (corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu), wynika z art. 26ha ustawy o PIT i art. 18ee ustawy o CIT. Pozwala ona odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych m.in. na działalność sportową. Warunkiem skorzystania z ulgi jest więc m.in. to, aby wydatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli tak się stanie, podatnik może odjąć w sumie 150 proc. poniesionych kosztów, o ile spełni również inne ustawowe warunki.

Ustawy o podatku dochodowym (PIT i CIT) uzależniają też prawo do ulgi sponsoringowej od realizacji celów wskazanych w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2048). Przykładowo chodzi o zakup sprzętu sportowego lub pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.

Dla klubu sportowego…

O możliwość skorzystania z tej ulgi spytał przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i chce przekazywać pieniądze na prowadzące działalność sportową stowarzyszenie (funkcjonujące na podstawie prawa o stowarzyszeniach; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261). Podatnik tłumaczył, że stowarzyszenie jest związkiem sportowym, którego członkami są kluby sportowe. Realizuje ono takie cele, jak te kluby, tylko w większej skali. Chciał się upewnić, że będzie mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej. Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przypomniał, że w myśl art. 26ha ust. 2 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

  • klubu sportowego (o którym mowa w ustawie o sporcie),
  • stypendium sportowego,
  • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową (o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; Dz.U. z 2022 r. poz. 1466 ze zm.).

Organ podkreślił, że najważniejszym warunkiem do skorzystania z omawianej ulgi jest poniesienie wydatków na działalność sportową, w tym na finansowanie klubu sportowego. Przywołał kilka przepisów ustawy o sporcie, przede wszystkim art. 2 ust. 1. Zgodnie z nim „sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 i 2 ustawy działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a ten działa jako osoba prawna. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 1 klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały. Stowarzyszenie nie spełnia definicji klubu sportowego – stwierdził dyrektor KIS.

…ale nie w darowiźnie

Warto zwrócić uwagę, że nawet gdyby fiskus uznał stowarzyszenie za klub sportowy, to również podatnik nie mógłby skorzystać z ulgi. Chciał bowiem przekazać pieniądze – czyli w zasadzie przekazać darowiznę. Jak wskazywaliśmy, warunkiem skorzystania z ulgi jest m.in. to, aby wydatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, a darowizna nie może być zaliczana do KUP (zabrania tego art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT).

Istotne jest więc to, aby dochodziło do wzajemnych świadczeń. Przykładowo – sponsor przekazuje środki na zakup sprzętu sportowego, a w zamian otrzymuje usługi promocyjno-reklamowe. ©℗

OPINIA

Przydałaby się nowelizacja przepisów

ikona lupy />
Grzegorz Kuś radca prawny, doradca podatkowy w PwC / Materiały prasowe

Stanowisko dyrektora KIS wynikające z interpretacji z 29 maja 2024 r. nie jest precyzyjne. Zdaniem organu stowarzyszenie nie stanowi klubu sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie i dlatego ulga nie przysługuje. Należy zauważyć, że ustawa o sporcie nie definiuje pojęcia klubu sportowego. Mówi tylko, że: „Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego”. Natomiast z dalszych przepisów wynika, że klub sportowy ma działać jako osoba prawna. Zatem jeśli brak jest ściśle określonych warunków uznania danej organizacji za klub sportowy, pojęcie to powinno być interpretowane również z uwzględnieniem wykładni celowościowej. To oznacza, że za klub sportowy powinny być uznawane także jednostki realizujące cele klubu sportowego, tj. prowadzące działalność sportową, o ile mają odpowiednią formę prawną i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Takie warunki na pewno spełniają kluby sportowe istniejące jako stowarzyszenia, zresztą potwierdzał to już dyrektor KIS np. w interpretacji z 14 kwietnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.38.2023.2.BJ). W tegorocznej interpretacji wątpliwość dotyczy raczej tego, czy można skorzystać z ulgi sponsoringowej, jeżeli środki przekazywane są stowarzyszeniu, które jest związkiem sportowym kilku klubów sportowych. Nie jest to jednoznaczne, gdyż odesłania z ustawy podatkowej do nieprecyzyjnych pojęć z ustawy o sporcie nie pomagają w interpretacji. Celowościowo ulga CSR miała wspomagać finansowanie sportu, stąd wyłączenie z możliwości odliczenia wydatków na związek kilku klubów sportowych, np. organizujący zawody czy rozgrywki w danym sporcie, wydaje się sprzeczne z celem ustawodawcy. W art. 18ee ust. 1 ustawy o CIT ustawodawca chciał przecież, żeby podatnik mógł odliczyć koszty poniesione na działalność sportową. Widziałbym zatem argumenty celowościowe, żeby pieniądze przekazane dla związku sportowego mogły umożliwiać zastosowanie ulgi CSR.

Myślę, że przydałaby się nowelizacja przepisów w zakresie ulgi CSR i doprecyzowanie kręgu podmiotów ze świata sportu, którym podatnicy mogą przekazywać fundusze, bo wątpliwości w tym zakresie jest coraz więcej (np. co to znaczy, że klub w formie spółki akcyjnej, co wymuszają często osobne regulacje, nie działa w celu osiągnięcia zysku).